Toezicht en handhaving inzake kwaliteit

Inleiding

Inleiding

Kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning geven is de kernopdracht van zorgorganisaties. ‘Kwaliteit’ kreeg door de jaren heen een bredere en meer persoonsgerichte invulling. Dat leidt ertoe dat ook de wijze waarop zorgorganisaties deze kernopdracht vervullen, evolueerde.  

Het toezicht en de handhaving op kwaliteit en erkenningsvoorwaarden zijn een Vlaamse bevoegdheid.  

Toezicht en handhaving vandaag

Toezicht en handhaving vandaag 

Het Departement Zorg staat in voor voldoende en een kwaliteitsvol zorg- en welzijnsaanbod in heel wat sectoren.  

  • Het toezicht is een opdracht van Zorginspectie.  

  • De handhaving gebeurt voor onze sectoren door de diensten ‘Woonzorg’, ‘Eerstelijn’, ‘Geestelijke gezondheidszorg’ en ‘Gespecialiseerde zorg’ van het Departement Zorg.  

Op de website van het Departement Zorg vind je meer informatie. 

Anders kijken, meer zien - 11 leidende principes voor een nieuw model voor toezicht en handhaving in de zorg

Anders kijken, meer zien. 11 leidende principes voor een nieuw model voor toezicht en handhaving in de zorg 

Toezicht en handhaving, en de manier waarop deze verlopen, is een onderwerp dat sterk leeft in de sectoren van zorg en welzijn.  

Zorgnet-Icuro luisterde naar de ervaringen en voorstellen van meer dan honderd mensen uit ziekenhuizen, woonzorgcentra en voorzieningen geestelijke gezondheidszorg. We keken ook naar het buitenland om zo zicht te krijgen op inernationale trends. Op basis van dit alles, samen met inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, ontwikkelden we krijtlijnen voor een nieuwe toekomstige aanpak. Eén centraal uitgangspunt en 11 leidende principes vormen de hoeksteen voor een nieuw model. 

Het betreft een oproep om samen met alle belanghebbenden anders te kijken en meer te zien. We kijken uit naar de verdere dialoog met de overheid. 

Getriggerd om meer te weten? 

  • Een filmpje geeft aan hoe we te werk gingen én biedt een eerste korte inkijk in de principes die we naar voren schuiven. 

  • Wil je meer weten? Lees dan zeker de bijhorende inspirerende publicatie ‘Anders kijken, meer zien’. 

  • Ook Zorgwijzer boog zich over dit thema… we lieten een aantal sleutelfiguren en experten aan het woord.

Contact

Vera De Troyer

Karen De Vuyst

Bernadette Van den Heuvel

Lien Van Malderen