Woonzorgcentra: pleidooi voor transparante kwaliteit

Gisteren bood Pano heel Vlaanderen een inkijk in “het leven zoals het is” in de commerciële woonzorgcentra. Zorgnet-Icuro, de Vlaamse koepel van de woonzorgcentra zonder winstoogmerk, formuleert bij de bijwijlen schokkende reportage de volgende bedenkingen.

Meetbare kwaliteit

De afgelopen jaren neemt het debat over de zorgkwaliteit in voorzieningen, en het zichtbaar maken van die kwaliteit, een steeds prominenter plaats in. En terecht. Burgers moeten een weloverwogen keuze kunnen maken voor een zorgvoorziening en dat op basis van objectieve kwaliteitscriteria. Woonzorgcentra moeten systematisch werk maken van het meten van de kwaliteit van hun zorg, en het opzetten van verbetertrajecten. Zorgnet-Icuro bracht hiervoor enkele jaren geleden PREZO Woonzorg op de markt, een integraal kwaliteitssysteem waarmee zorgvoorzieningen concreet aan de slag kunnen.

Maar we willen nog een stap verder gaan dan de systemen van zelfevaluatie, en pleiten resoluut voor accreditering in de ouderenzorg. In de afgelopen jaren lieten nagenoeg alle Vlaamse ziekenhuizen zich doorlichten door een externe instantie, waarna ze een officieel internationaal kwaliteitslabel of “keurmerk” ontvingen. Die beweging moet nu doorgetrokken worden naar de woonzorgcentra. Het is bovendien aan te bevelen dat die kwaliteitsinformatie voor de bevolking door de overheid wordt samengebracht op een gebruiksvriendelijke website. Op die manier kunnen we vermijden dat kwetsbare ouderen de dupe worden van een schone façade of aantrekkelijke radiospots. We vragen ook dat Zorginspectie zijn rol voluit speelt: woonzorgcentra die herhaaldelijk falen op essentiële kwaliteitscriteria dienen aangepakt te worden en hun erkenning te worden ontnomen.

Geen zorg te koop

Zorgnet-Icuro pleit al langer voor een transparante communicatie over het financieel beheer van de woonzorgcentra, die allemaal deels gefinancierd worden met middelen van de belastingbetaler. Er is nog steeds geen, door de overheid, opgelegd uniform boekhoudschema, zoals dat bij de ziekenhuizen al jaren het geval is.  Daardoor zijn er geen vergelijkingen mogelijk in financieringsstromen, winsten, dagprijzen voor de bewoners… tussen de profit en “not for profit”-voorzieningen.

Het is onze overtuiging dat alle aanbieders van zorg de toets “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” moeten kunnen doorstaan. Het aanbieden van kwaliteitsvolle, sociaal rechtvaardige, performante en toegankelijke zorg moet het absolute uitgangspunt zijn wanneer er gewerkt wordt met overheidsmiddelen. Wij zijn ervan overtuigd dat zorg geen product kan zijn waarop winst wordt gemaakt.

Protocolakkoord

Eenieder die vertrouwd is met de residentiële ouderenzorg, weet dat de groep van 80-plussers gestaag toeneemt, dat mensen graag zo lang mogelijk thuis blijven en pas naar een woonzorgcentrum gaan op het ogenblik dat het met thuiszorg alleen niet meer lukt. Bewoners in een woonzorgcentrum zijn daardoor gemiddeld ouder en veel meer zorgbehoevend dan vroeger. De personeelsnormen zijn hier echter niet op aangepast, de zorgfinanciering van de overheid al helemaal niet.

Zorgnet-Icuro staat daarom achter het voorstel van minister Vandeurzen om een protocolakkoord af te sluiten. De opmaak van een meerjarenplanning en -begroting (2020-2025) voor het wegwerken van het onderscheid in de financiering tussen ROB en RVT is hierbij de belangrijkste prioriteit. De Vlaamse regering dient de stijging van de zorgzwaarte te verankeren als een structurele kostenfactor en die in de Vlaamse begroting mee op te nemen bij het herschrijven van het woonzorgdecreet.

We staan achter de plannen van de minister om door te gaan met de verdere uitbreiding van een gedifferentieerd aanbod ouderenzorg, door reconversie van voorafgaande vergunningen en erkenningen in de ouderenzorg voor de periode 2020-2025. Op die manier kunnen we op een duurzame manier betaalbare en kwaliteitsvolle zorg nu en in de toekomst blijven garanderen.

Het moge duidelijk zijn dat een stevig maatschappelijk debat over meer middelen voor de ouderenzorg in de toekomst onvermijdelijk wordt. Zijn we als samenleving bereid om onze kwetsbare ouderen de kwaliteitsvolle zorg te geven die we allemaal zo belangrijk vinden? Willen we daar samen ook allemaal meer voor betalen?

Voor een duidelijke visuele uitleg over het verschil ROB-RVT, zie https://www.youtube.com/watch?v=1fU4rLemQK0&t=11s

 

Plaats een reactie

Login of registreer om te kunnen reageren
Luc De Wulf
12/10/2017
VRT programma PANO Woensdag 11 oktober 2017 Ondanks het serene beeld dat werd opgehangen van Home Sint-Jozef voelen wij het nodig enkele reacties te geven. We werden enkele maanden geleden gevraagd of het mogelijk was bij ons enkele opnames te maken voor een programma dat zou handelen over oudere werknemers in de (ouderen)zorg. In PANO werden we in contrast gezet t.o.v. de commerciële organisatoren van woonzorgcentra. Dit is niet onze stijl. We willen niet in de rol van moraalridders geduwd worden. Bijkomend hebben de programmamakers zich niet aan de afspraken gehouden. Sommige medewerkers werden wel in beeld gebracht terwijl ze dit niet wensten, sommige bewoners werden met naam genoemd. We zullen dan ook hiertegen protesteren. Dat er verschillen zijn dat zal wel. Wij vertrekken immers van de waardigheid en de levenskwaliteit van de bewoner. We zetten daar dubbel zoveel medewerkers voor in dan voorzien in de normen. En wij hopen op het einde van het boekjaar nog iets over te hebben. Maar los daarvan, moeten we vaststellen dat de overheid meer en meer afhaakt. Ze legt wel meer en meer regels op maar beperkt wel de toelagen. In dit kader kwaliteitsvol werken is dan ook niet steeds haalbaar. En zo verliest men de moed. Wij hopen dat dit geen aanleiding geeft tot een eng of negatief beeld over onze sector. Wij hopen dat onze medewerkers uw steun verder mogen ervaren, ook als er eens iets fout loopt. Wij hopen dat onze medewerkers dit als een uitdaging zien om het nog beter te doen. Want goede wijn behoeft geen krans. Dus laat niet na het hen te zeggen. Maar aarzel ook niet te melden als er iets fout loopt. Dank u om tijd te nemen en dit te lezen. Hartelijke groet Luc De Wulf Algemeen directeur