Vlaamse regering en sociale partners willen 120.000 extra Vlamingen aan de slag

De Vlaamse regering en de sociale partners willen deze legislatuur 120.000 mensen extra aan de slag krijgen. Jaarlijks zijn dit 11.000 extra mensen bovenop de verwachte tewerkstellingsgroei.

Die doelstelling wil men bereiken door mensen die aan de slag zijn aan de slag te houden, de rol van VDAB te versterken en vooral mensen aan te trekken die nu niet aan de arbeidsmarkt participeren. Binnen die laatste groep wordt prioriteit gegeven aan jongeren die niet in opleiding zitten en geen werk hebben, mensen met een leefloon, mensen met een gezondheidsprobleem en mensen die tijdelijk de arbeidsmarkt hebben verlaten om zorgtaken op te nemen.

De Vlaamse regering en de sociale partners zullen de komende jaren samenwerken op vlak van doelgroepenbeleid, het wegwerken van financiële drempels voor mensen die aan de slag gaan en zijn, het verruimen van de interregionale mobiliteit en economische migratie, kinderopvang, sociale economie, levenslang leren met onder andere kwalitatief werkplekleren en digitalisering als rode draad. Bijzondere aandacht ook voor mensen met een migratie-achtergrond.

“Van heel veel zorg- en welzijnsinstellingen gaat een uitnodiging naar deze vrouwen, met de boodschap: je zorgt al privé voor je gezin of voor je ouders, kom dat ook professioneel doen. Dat is de uitdaging waar we voor staan: om verbinding te vinden met die dames”, zei Ingrid Lieten, directeur Verso, op de persconferentie op 21 februari. “Bijvoorbeeld in de allochtone gemeenschap werken heel veel vrouwen al, maar we moeten ons verder richten tot die vrouwen die denken dat werk niet voor hen is weggelegd.”

De Vlaamse regering en de sociale partners gaan samen werk maken van concrete maatregelen en acties om mensen die vandaag nog niet aan de arbeidsmarkt participeren te bereiken. Om hen te laten participeren is bovendien een doorgedreven samenwerking nodig met onder meer het RIZIV, het Agentschap Inburgering & Integratie, onderwijs en de lokale besturen. De ondertekening van dit engagement is een krachtig signaal van alle partners om hier concreet werk van te maken.

Samen zullen ze drempels in kaart brengen en tot oplossingen komen. Het gaat onder andere over toegankelijke en betaalbare kinderopvang en mobiliteit, over financiële drempels, vooral voor lage inkomens en het al dan niet beschikken over een diploma.