Onze aanbevelingen

De demografische transitie van de komende decennia – meer zorgvragen door een verouderende bevolking en minder arbeidsactieven – dwingt ons om ons zorgsysteem fundamenteel te herbekijken. We moeten in de komende legislatuur de basis leggen voor een shift om te vermijden dat de zorg volledig vastloopt. Daarvoor zullen alle stakeholders moeten samenwerken, over de lijnen en de subsectoren heen.

Zorgnet-Icuro blijft resoluut kiezen voor een samenleving waar iedereen telt: jong en oud, gezond en ziek of gehandicapt, arm en rijk… Een samenleving waar in de eerste plaats relaties, gezinnen, familie, straten, buurten en verenigingsleven centraal staan. Die vormen de basis van het samenleven en het zorgen voor elkaar. In de organisatie en financiering van de zorg en ondersteuning van mensen met een zorg- en ondersteuningsnood staat de mens centraal en zijn medemenselijkheid en solidariteit dé uitgangspunten. In de samenleving die wij voor ogen hebben, hebben alle mensen toegang tot betaalbare, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning. Het is onze maatschappelijke plicht om het debat over de toekomst van de zorg actief aan te vuren én te voeren.

Dit zijn onze aanbevelingen voor de beleidsmakers die ons na 9 juni zullen vertegenwoordigen:

 • Voer een breed maatschappelijk en politiek debat over hoe we onze zorg in de toekomst houdbaar houden, met een sterk verouderende bevolking en een schaarste aan arbeidskrachten.

 • Zet in op een ouderenvriendelijke samenleving. Activeer hiervoor alle beleidsdomeinen en bevoegdheidsniveaus.

 • Huldig het principe health in all policies. Zorg dat onderwijs, huisvesting, mobiliteit, ruimtelijke ordening... meewerken aan de houdbaarheid van onze zorg.

 • Zet maximaal in op preventie en gezondheidseducatie, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

 • Zorg voor de zorgenden. Investeer in de instroom in het beroep en werk aan positieve beeldvorming. Huldig het principe “bekwaam is bevoegd”. Zorg voor een betere verloning van de onregelmatige prestaties en leg de interim- en projectstaffing aan banden.

 • Kies resoluut voor het opheffen van de schotten tussen de eerste lijn, de woonzorgcentra, de thuiszorg, de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidzorg…

 • Hervorm de spoedeisende hulp en faciliteer de samenwerking tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra voor de zorg voor de geriatrische patiënt.

 • Ontwikkel en monitor een geïntegreerde capaciteitsplanning gebaseerd op een populatiegerichte benadering. Vertaal dit in een meerjarenplan én -budget.

 • Evolueer naar een meer forfaitair en minder prestatiegebonden financiering.

 • Voorzie een groeinorm van minstens 2,5%. Ontwikkel de Vlaamse sociale bescherming naar een Vlaamse sociale verzekering voor de langdurige zorg.

 • Leg de minimale normen voor de zorgvoorzieningen in cocreatie met de sector vast in afdwingbare kwaliteitskaders. Maak plaats voor vertrouwen en dialoog.

 • Zet in op een datagedreven beleid. Stem de verschillende systemen van digitale dossiers beter op elkaar af.

 • Voer sensibiliseringscampagnes rond verantwoordelijkheid en zorgconsumptie.

 • Zet maximaal in op een efficiënte samenwerking tussen de federale en Vlaamse overheid om ons zorgsysteem te kunnen hervormen.

 

TERUG NAAR HET OVERZICHT