Akkoord biedt langetermijnperspectief voor de ouderenzorg

Vandaag sloten we een protocolakkoord af met de Vlaamse regering over de toekomst van de residentiële ouderenzorg. Zorgnet-Icuro is hoopvol dat met dit akkoord perspectief geboden wordt. Hiermee bevestigen we ons engagement om constructief mee naar oplossingen te zoeken voor uitdagingen waarvoor de ouderenzorg staat. Het betekent echter ook dat de Vlaamse regering nu én in de volgende regeerperiodes een toereikend budgettair kader voorziet om alle noden in de ouderenzorg op te vangen.  

Met de zesde staatshervorming kwamen in 2014 de bevoegdheden voor de ouderenzorg volledig naar Vlaanderen. Dat zorgde voor de zorgvoorzieningen in de eerste jaren voor behoorlijk wat onzekerheid in een periode dat – door de vergrijzing en de toegenomen zorgzwaarte van de bewoners – de uitdagingen voor de ouderenzorg torenhoog zijn. Overheid en zorgaanbieders werkten de afgelopen jaren intensief aan een plan voor de toekomst.

Met de ondertekening van dit protocolakkoord engageert de Vlaamse overheid zich op lange termijn, over de legislatuur heen, om in overleg met de belangrijkste stakeholders het ouderenzorgbeleid verder uit te tekenen. Zorgnet-Icuro zal participeren aan een constructieve dialoog en vraagt de Vlaamse regering om hiervoor ook in het noodzakelijke budgettair groeikader te voorzien. Cruciaal voor Zorgnet-Icuro is de belofte van de overheid om in de toekomst voor alle zwaar zorgbehoevende bewoners van woonzorgcentra een passende financiering te voorzien (de zogenaamde RVT-financiering). Zo kunnen de zorgaanbieders voldoende personeel voorzien zonder de meerprijs hiervoor door de bewoner te laten betalen.

We zijn tevreden met het feit dat de Vlaamse regering zich engageert om bij de start van elke legislatuur een meerjarenbegroting op te maken en voor te leggen aan het Vlaams parlement. Dit akkoord verankert de wederzijdse engagementen. Het schept vertrouwen en een passend kader om samen te werken aan een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg. Zorgnet-Icuro is blij dat de Vlaamse regering hiermee de kaart trekt van duurzame en kwaliteitsvolle zorg voor álle kwetsbare ouderen.

Lees het volledige protocolakkoord