Kwaliteitsinitiatieven in de algemene ziekenhuizen

Accreditatie

“Het geheel van initiatieven gericht op de externe evaluatie van een ziekenhuis tegen vooraf gedefinieerde, expliciete en gepubliceerde standaarden met het oog op het bevorderen van continue verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg”

Een ziekenhuisaccreditatie kan aanzien worden als een instrument om systematisch en gestructureerd hoge kwaliteit van zorg te bieden en een continue verbetering van de zorg te stimuleren.

Mede door de implementatie van het driepijlermodel voor kwaliteit (2010) doorliepen bijna alle algemene ziekenhuizen één of meerdere accreditatiecycli. Ziekenhuizen die een accreditatie behaalden bij een ISQua gecertificeerde organisatie, kregen een vrijstelling van het systeemtoezicht van de Vlaamse overheid.

In Vlaanderen zijn er twee accreditatie-organisaties actief. Dat zijn Qualicor en JCI (Joint Commission International). Meer informatie over hun werkwijze en normen kan u terugvinden op hun website.

De accreditatiebeweging heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid in de voorzieningen. Momenteel rijzen er in een aantal organisaties vragen omtrent de meerwaarde en haalbaarheid van deze initiatieven naar de toekomst toe.

Leerstoel ‘Future of hospital Quality’

In de afgelopen jaren hebben de ziekenhuizen sterk ingezet op het ontwikkelen van een beleid inzake kwaliteit en patiëntveiligheid. Het driepijlermodel (accreditatie, indicatoren en toezicht door de overheid) was daarbij een belangrijke stimulans voor de organisaties.

De laatste jaren ontwikkelde zich een kritische houding en een noodzaak om het driepijlermodel te herdenken.

Op 3 april 2019  vond de inauguratie plaats van de ‘Zorgnet-Icuro’ Leerstoel ‘Future of Hospital Quality’. Die werd toegekend aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid – KU Leuven. Het doel van de leerstoel is drieledig:

  1. nagaan welke initiatieven een bijdrage geleverd hebben aan het huidige kwaliteitsbeleid en welke impact deze gehad hebben op de resultaten van de zorg
  2. ontwikkelen van een kwaliteitsmodel dat de ziekenhuizen kan helpen om hun eigen kwaliteitsbeleid verder uit te bouwen
  3. beleidsaanbevelingen formuleren over de rol van de verschillende stakeholders

De eerste resultaten van de leerstoel werden op 4 mei 2021 door Prof. dr. Kris Vanhaecht en Prof. Dr. Dirk De Ridder voorgesteld aan de sector.

Het Flanders Quality Model (FlaQuM) bestaat uit een visiemodel, een cocreatiemodel en een beleidsmodel. Bekijk drie korte video's waarin Prof. Vanhaecht en Prof. De Ridder toelichting geven bij de verschillende componenten.

Brochure

Op dit moment participeren 19 ziekenhuizen aan een pilootproject om dit model verder uit te bouwen en te valideren. In de Commissie Kwaliteit AZ wordt op geregelde tijdstippen een stand van zaken meegegeven. Voor meer informatie kunt u terecht op de FlaQuM-website.

De brochure 'Vlaams Kwaliteitsmodel FlaQuM: Duurzaam werken aan kwaliteit in de ziekenhuizen' kan u hier downloaden. 

Ouderenvriendelijk ziekenhuis

De vergrijzing van onze bevolking is een maatschappelijk fenomeen. We leven gemiddeld langer, zelfs met meerdere chronische aandoeningen. Het Belgisch gezondheidszorgsysteem komt hierdoor onder druk te staan, zowel in de residentiële en de thuiszorg, maar ook in de ziekenhuizen. In 2014 was de populatie van
oudere zorgvragers (75 jaar of ouder) verantwoordelijk voor 25% van het aantal ziekenhuisopnames in de Belgische ziekenhuizen. Tegen 2025 zal dat stijgen naar 28%. 

De stijging van het aantal kwetsbare ouderen zet zich ook verder in consultaties en kortdurende opnames, zonder overnachting. Daarom zou het een speerpunt moeten zijn om het gehele ziekenhuis en de organisatie naar een ouderenvriendelijke status te laten evolueren. 

Jessa Ziekenhuis, AZ Maria Middelares, AZ Alma, az Groeninge, GZA, AZ Sint-Jan, AZ Delta en Zorgnet-Icuro slaan de handen in elkaar en schreven een visietekst over het 'ouderenvriendelijk ziekenhuis'.

Download hier de visietekst

Pay for Performance (P4P)

In 2018 zijn de algemene ziekenhuizen overgeschakeld van de contracten ‘Coördinatie Kwaliteit en Patiëntveiligheid’ naar het federale Pay for Performance programma.

Meer informatie over de indicatoren die opgevolgd worden binnen dit initiatief vindt u hier.

Contact

Vera De Troyer