28/01/2016

Vlaamse revalidatieziekenhuizen: portfolio

Met de zesde staatshervorming werden de categorale ziekenhuizen overgeheveld van het federale niveau naar de Gemeenschappen. Hierdoor rezen vele vragen over hun positie in het zorglandschap en de toekomstige financiering.

Het revalidatielandschap kent verschillende niveaus: van een basisechelon tot een gespecialiseerd aanbod. Hoe complexer de revalidatiebehoefte, hoe gespecialiseerder de revalidatie en hoe belangrijker om te centraliseren. Daardoor is het vaak moeilijk om de revalidatie dicht bij de patiënt te brengen. Vandaar het belang om in een netwerk te functioneren, zodat de revalidant vooreerst kan genieten van de beste behandeling en zorg, om vervolgens via het uitgetekend zorgnetwerk een aangepaste ondersteuning te krijgen in de thuisomgeving. Een meer optimale afstemming van de werking tussen acute en revalidatieziekenhuizen zou ongetwijfeld nog tot meer efficiëntie leiden in beide richtingen. Na revalidatie in een acuut of revalidatieziekenhuis kan die ambulant voortgezet worden in gespecialiseerde revalidatiecentra.

Dat kan op zijn beurt leiden tot een efficiëntere inzet van financiële middelen. Daarnaast zijn er nog opportuniteiten voor optimalisatie van de geïntegreerde ketenzorg door de verbetering van de samenwerking tussen eerstelijnszorg en ziekenhuizen. Finaal is ook een goede afstemming tussen nazorg en opvang thuis of in een instelling (al dan niet residentieel) onontbeerlijk, al dan niet in combinatie met daghospitalisatie of ambulante therapie.

Deze portfolio wil het belang van de positie van revalidatieziekenhuizen in het zorglandschap kracht bijzetten, alsook duiden dat een verdere optimalisering van de samenwerking met universitaire en algemene ziekenhuizen belangrijk is. De revalidatieziekenhuizen verzamelden
hun aandachtspunten en verwachtingen in deze portfolio. De publicatie wil niet alleen inzicht bieden in het aanbod van revalidatieziekenhuizen en hun visie op de toekomst, maar wil ook bijdragen aan de netwerking tussen de ziekenhuizen en eerstelijnszorgverleners.
Doel is om aan de hand van een bundeling van de activiteiten van de revalidatieziekenhuizen de banden met alle partners op het terrein verder te versterken.

Deze publicatie kwam tot stand door de samenwerking van de werkgroep revalidatieziekenhuizen van Zorgnet-Icuro. Deze ad-hocwerkgroep werd afgelopen zomer geformaliseerd tot het Overlegplatform Revalidatieziekenhuizen. Dit overlegplatform brengt de betrokken
ziekenhuizen regelmatig samen om hun toekomstvisie verder concreet uit te werken. 

Lees hierover ook een artikel in Zorgwijzer 56