29/08/2014

Together we count: Naar een patiëntgerichte financiering van de algemene ziekenhuizen

Onze gezondheidszorg, net als de maatschappelijke noden en verwachtingen waarop ze
een antwoord moet bieden, is voortdurend in evolutie. Soms zijn dat geleidelijke evoluties,
maar nu en dan doet zich een versnelling of een breuklijn voor. Modellen die decennialang
werden toegepast blijken niet meer te voldoen, of kraken in hun voegen. Het debat gaat dan
niet meer over aanpassingen, maar over fundamentele hervormingen. Ons gezondheidszorgsysteem
is op zo’n kantelpunt terechtgekomen. De laatste jaren groeide de consensus
dat we moeten werken aan een nieuw zorgorganisatiemodel en bijhorende financiering.
Dit besef leeft en vertaalt zich in een reeks initiatieven op verschillende niveaus. Zo stelde
minister Onkelinx in oktober 2013 namens de federale regering een stappenplan voor dat
de route uitstippelt voor een grondige hervorming van het financieringssysteem van de
ziekenhuizen.

Op het ziekenhuiscongres Together we care van mei 2013 zette Zorgnet Vlaanderen de bakens
uit voor het toekomstig zorgmodel en reikten we de bouwstenen aan voor de ontwikkeling
van een haalbaar en realistisch financieringsmodel dat de juiste stimulansen in zich
draagt. Voorliggende publicatie bouwt hierop verder en formuleert concrete voorstellen
voor aanpassingen aan de huidige financiering. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat
het nieuwe model de huidige sterktes behoudt en de zwaktes eruithaalt. De voorstellen zijn
tegelijk concreet, ambitieus en realistisch.

We opteren voor een geleidelijke transitie vanuit een duidelijke visie. Die visie haakt in op
de evolutie van onze gezondheidszorg naar een geïntegreerde aanpak van de chronische
zorg, die steeds belangrijker wordt. Ook de context van schaalvergroting en meer ambulante
zorg wordt in rekening genomen. Doel van het nieuwe model is om de gezondheidszorg
beter te laten aansluiten op de toekomstige noden én om ze toegankelijk, betaalbaar
en kwaliteitsvol te houden.

Kwaliteit voor de patiënt en een doelmatige inzet van de middelen krijgen aanmoediging
en beloning. De disputen tussen artsen en ziekenhuisdirecties worden grotendeels ontzenuwd.
Ziekenhuizen en netwerken hebben meer instrumenten in handen om hun rol als
sociale ondernemers ten volle op te nemen.

We streven naar een samenwerkingsmodel op basis van vertrouwen, onderling overleg en
zelfregulering. De noodzakelijke aanpassingen aan het huidige model moeten zo veel mogelijk rekening houden met al ingezette, toekomstgerichte tendensen. Bij voorkeur wordt
een consensus bereikt met alle betrokkenen, veeleer dan te opteren voor een resolute
breuk met het verleden.

Prof. Johan Kips legde het basisconcept vast. Vervolgens werd dit model getoetst en overlegd
in de projectstuurgroep onder voorzitterschap van Koen Michiels. We willen alle
betrokkenen uitdrukkelijk bedanken voor hun input en hun constructieve bijdrage.