12/03/2013

Boek - Together we care

Ziekenhuizen als schakels in een keten van zorg

We beschikken in België over een goede en toegankelijke ziekenhuiszorg, zonder noemenswaardige wachtlijsten. Er dienen zich voor de zorg echter cruciale uitdagingen aan. Alle westerse landen worden geconfronteerd met snel wijzigende zorgnoden door de sterke toename van patiënten met multipele chronische aandoeningen. Die toename is toe te schrijven aan de vergrijzing van de bevolking en aan een meer performante medische en verpleegkundige zorg, waardoor veel meer aandoeningen kunnen behandeld worden en evolueren naar een chronische pathologie. Daarnaast is er de steeds voortschrijdende tendens naar hooggespecialiseerde zorg, met de daarbijhorende fragmentering.

Om een antwoord te kunnen bieden op deze uitdagingen is een fundamentele hervorming nodig van ons gezondheidssysteem. Een zorgaansturing vanuit de objectieve noden van de patiënt moet gestalte krijgen in flexibele vormen van samenwerking tussen de verschillende zorgactoren. Het is hoog tijd dat we ons beraden over de manier waarop we dit nieuwe zorgmodel kunnen vormgeven, en de plaats van de ziekenhuizen daarin. Ziekenhuizen zullen in de toekomst niet langer op zich staande instellingen kunnen zijn waar acute zorg wordt verleend; ze worden een schakel in een keten van zorg waarin de patiënt centraal staat.

Dit boek schetst aan de hand van vier thema’s (netwerken, technologie, HR en financiering) de krijtlijnen en randvoorwaarden van een nieuw toekomstgericht zorgsysteem.