22/03/2023

Naar een hervorming van bestuur en beleid in de Belgische ziekenhuizen. Standpunt en voorstel van Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro en de Vlaamse ziekenhuizen hebben zich tijdens de zomer van 2022 grondig bezonnen over de noodzakelijke hervormingen in het bestuur en het management van ziekenhuizen. We willen graag een bijdrage leveren aan het overleg dat hierover loopt tussen de partners en de bevoegde beleidsverantwoordelijken en administraties over de hervorming van de ziekenhuisorganisatie- en financiering. 

De Vlaamse ziekenhuizen zijn ervan overtuigd dat medische expertise onontbeerlijk is in het goed leiden en besturen van een ziekenhuis en dat samenwerking en dialoog met de artsengemeenschap essentieel zijn voor de goede werking van het ziekenhuis. We pleiten er voor het debat niet louter toe te spitsen op de werking en de samenstelling van het bestuursorgaan, maar ook aandacht te hebben voor de hele aansturing van het ziekenhuis. Zo vinden we het belangrijk om naast de artsen ook de andere medewerkers binnen de ziekenhuisgemeenschap, en vanzelfsprekend ook de patiënten te betrekken.