22/10/2004

Ethisch advies 9: Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor ouderen

Ethisch advies van 22 oktober 2004

Duiding: Deze tekst is geschreven in de filosofie van het actief pluralisme en heeft als adviestekst geen specifiek overwegende levensbeschouwelijke kleur. Inhoud en grondprincipes zijn nog steeds geldend.

De laatste jaren is zowel in de media als in publicaties veel aandacht besteed aan het omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor ouderen. Ondanks het feit dat men over dit onderwerp in de internationale medisch-verpleegkundige en ethische literatuur naar een steeds grotere consensus lijkt te evolueren, is de onduidelijkheid bij de hulpverleners soms nog groot. De commissie voor ethiek vond het dan ook nodig om concrete oriëntaties aan te reiken die hulpverleners kunnen helpen om goede beslissingen te nemen inzake vrijheidsbeperking in de zorg voor ouderen. Naast de concrete oriëntaties in verband met de besluitvorming omtrent vrijheidsbeperking, biedt de visietekst een overzicht van de onderliggende ethische argumentaties die de uiteindelijke ethische opties moeten ondersteunen. Na bespreking in de VVI-bestuurscolleges heeft de raad van beheer van het VVI dit advies goedgekeurd en de opdracht gegeven de erin beschreven ethische visie kenbaar te maken aan alle bij het VVI aangesloten verzorgingsinstellingen. Vele instanties dragen een verantwoordelijkheid voor de toepassing van dit advies in de concrete klinische praktijk. We denken bijvoorbeeld aan de verantwoordelijken van de instellingen (directie en raad van beheer) en het hulpverlenend team. Het is dan ook ten zeerste aanbevolen dit advies te agenderen op de vergaderingen waar deze personen en instanties elkaar ontmoeten. De raad van beheer van het VVI dringt erop aan de inhoud van dit advies in volledige openheid en transparantie te bespreken en er in de klinische praktijk ten volle rekening mee te houden.