24/10/2003

Ethisch advies 8: Pluralisme en ethische dialoog in christelijke verzorgingsinstellingen

Ethisch advies van 24 oktober 2003

Duiding: Deze tekst is geschreven in de christelijke filosofie van het Verbond der Verzorgingsinstellingen (met historische wortels in het Caritas gedachtegoed). Als adviestekst op het thema rond pluralisme en ethische dialoog in de christelijke verzorgingsinstellingen heeft de tekst een dienovereenkomstige levensbeschouwelijke kleur in de toenmalige tijdsgeest.

De commissie voor ethiek heeft zich beraden over de vraag hoe christenen en andersdenkenden zich tot elkaar verhouden in de context van de ethische dialoog in christelijke verzorgingsinstellingen. Met deze bezinning wil de commissie een bijdrage leveren tot een grondig debat over de plaats van de christelijk geïnspireerde ethiek in de gezondheidszorg van vandaag. Voor de commissie gaat dit debat niet in de eerste plaats over ‘de waarheid’ maar wel over hoe ethiek dienstbaar kan zijn aan concrete mensen en hun problemen. Het resultaat van deze bezinning vindt u in de hiernavolgende visietekst aangaande pluralisme en ethische dialoog in christelijke verzorgingsinstellingen. De raad van beheer van het VVI heeft dit advies goedgekeurd en heeft beslist dit advies als oriënterend document te aanvaarden in het kader van de eigen Verbondswerking rond de thematiek van christelijke ethiek in een pluralistische context. Het debat dat de commissie voor ethiek met dit advies op gang gebracht heeft, is geen vrijblijvende oefening. Het gaat niet om een theorie waarmee men al dan niet akkoord kan gaan; het vereist een engagement om de christelijke inspiratie in dialoog met andersdenkenden ter sprake te brengen. Aangezien dit advies raakt aan de levensbeschouwelijke identiteit van de verzorgingsinstelling, verzoekt de raad van beheer u uitdrukkelijk dit advies te agenderen en te bespreken op uw raad van beheer, alsook op de directievergaderingen. Omwille van de nadruk in dit advies op de ethische dialoog, zal het ten slotte ook overgemaakt worden aan de plaatselijke commissie voor medische ethiek en aan de ethische werkgroepen binnen de instelling. Moge onze gerichtheid op het welzijn van concrete mensen een stimulans zijn om de in dit advies op gang gebrachte dialoog tussen christenen en andersdenkenden tot een goed einde te brengen.