20/06/2014

Ethisch advies 17: Waardegedreven ondernemen in de zorg

Ethisch advies van 20 juni 2014

Duiding: Deze tekst is geschreven in de filosofie van het actief pluralisme en heeft als adviestekst geen specifiek overwegende levensbeschouwelijke kleur. Inhoud en grondprincipes zijn nog steeds geldend.

Wat houdt het waardegedreven karakter van onze zorgvoorzieningen als sociale ondernemingen in? Welke organisatie-ethiek hanteert een waardegedreven zorgorganisatie in haar beleidsvoering? Wat zijn de inhoudelijke en procesmatige ijkpunten van een geïntegreerd ethisch beleid van zorgvoorzieningen en welke gevolgen heeft dit beleid voor de zorgvragers, familie, hulpverleners, medewerkers en de ruimere samenleving? Het zijn vragen naar de specifieke eigenheid en ethische identiteit van zorgvoorzieningen als sociale ondernemingen. De commissie voor ethiek voerde hierover een grondige ethische reflectie. Het resultaat van deze reflectie vindt u in deze adviestekst.

Het advies biedt een ethisch geïnspireerd denkkader waarbinnen diverse aspecten van waardegedreven ondernemen in de zorg verder worden besproken op drie niveaus: (1) het niveau van de klinische zorgrelatie, (2) het niveau van de organisatie, (3) het niveau van de samenleving. Als zodanig voorziet het advies de krachtlijnen die van belang zijn bij een waardegedreven reflectie en actie binnen onze zorgorganisaties.

De voorliggende tekst is een overkoepelende visietekst die uitklaart wat organisatie-ethiek is en hoe je die kan realiseren in de dagelijkse praktijk van zorg en zorgbeleid. Als dusdanig functioneert de tekst als een fundamentele structuur waaraan de gehele ethische werking binnen de organisatie kan worden opgehangen en afgetoetst. Het doel is het realiseren van een waardegedreven werking in alle nerven van de organisatie.

Na bespreking in de bestuurscolleges van Zorgnet-Icuro heeft de raad van bestuur dit advies goedgekeurd op 20 juni 2014 en werd beslist dit document op te nemen als referentiedocument in het kader van de eigen werking rond de thematiek van waardegedreven ondernemen in de zorg.

Het advies zal, zo hopen wij, een uiteindelijke vertaling vinden in herkenbare en werkbare vormen van een geïntegreerd waardegedreven beleid binnen de zorgvoorzieningen. Het blijft immers een permanente opdracht om kritisch na te denken over de wijze waarop we waarachtig bezielde zorg kunnen realiseren voor iedereen.