Ethisch advies 12: het zorgproces rond prenatale diagnostiek

Advies van 24 april 2008

Aansluitend bij een jarenlange traditie van ethische reflectie omtrent het beginnende leven heeft de commissie voor ethiek een grondige en uitvoerige bezinning op gang gebracht over het thema van de prenatale diagnostiek. In bijgevoegde visietekst vindt u een overzicht van de stand van zaken inzake prenatale diagnostiek. Tevens worden concrete suggesties gedaan om het zorgproces inzake prenatale diagnostiek vanuit ethisch perspectief te ondersteunen. De Raad van Bestuur van het VVI heeft dit advies goedgekeurd en heeft beslist dit advies als richtinggevend document te aanvaarden in het raam van de eigen Verbondswerking rond de thematiek van de prenatale diagnostiek. Omwille van het bijzonder maatschappelijk belang van de besproken thematiek, verzoekt de Raad van Bestuur u uitdrukkelijk dit advies te agenderen en te bespreken op uw Raad van Bestuur, alsook op de directievergaderingen. Mogen wij ook vragen het advies over te maken aan de plaatselijke commissie voor ethiek. Moge dit advies bijdragen tot een versterkt ethisch bewustzijn omtrent de zorg voor het beginnende leven.