Kwaliteitsinitiatieven in de woonzorg

Heel wat initiatieven in de woonzorg beogen de kwaliteit van het wonen, het leven en de zorg voor personen met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood in het algemeen, en oudere personen in het bijzonder, aantoonbaar te maken of te optimaliseren. Vanuit Zorgnet-Icuro trachten wij hier actief betrokken bij te zijn. Enkele initiatieven:

Trialoog

Kwaliteit van leven van bewoners van woonzorgcentra krijgt bijzondere aandacht binnen dit project, waar de open en vertrouwensvolle relatie tussen bewoner, familie en zorgverleners centraal staat. Zorgnet-Icuro maakt mee deel uit van het consortium om dit traject mee te begeleiden. Alle informatie vindt u op deze site. Trialoog volgt woonleefwijzer.be op, waar nog steeds woonzorgcentra alle informatie en ondersteuning kunnen vinden omtrent organisatie-ontwikkeling naar wonen en leven in woonzorg.

Kwaliteitshandboek 'Ventilatie in woonzorgcentra'

Aan welke eisen moet een ventilatiesysteem in een woonzorgcentrum voldoen? Vanaf wanneer noemen we de binnenlucht ‘ongezond’ en hoe volgt u dat op? En welke maatregelen neemt u om in elk seizoen te zorgen voor een goede luchtkwaliteit? Met het kwaliteitshandboek 'Ventilatie in woonzorgcentra' wil het Agentschap Zorg en Gezondheid woonzorgcentra helpen om beter te ventileren en te verluchten voor een gezond leefklimaat voor de bewoners, het personeel en de bezoekers.

Download het kwaliteitshandboek

Cultuursensitieve zorg en 80 tinten grijs

Deze projecten focussen op diversiteit binnen de organisatie en de erkenning van elk van deze identiteiten (cultuur dan wel genderidentiteit). Meer info over 80 tinten grijs.

Ik, jij, samen mens

Naar gebruikers toe, zijn er de voorbije jaren enkele belangrijke inspirerende referentiekaders ontwikkeld, waaronder het traject 'Ik, jij, samen mens' van het expertisecentrum dementie in de uitbouw van dementiezorg en het referentiekader vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in het woonzorgcentrum.

Infectiepreventie in woonzorgcentra, gewoon doen

Het project “infectiepreventie in woonzorgcentra, gewoon doen” stimuleert medewerkers van woonzorgcentra in de aanwending van de instructies betreffende de infectiepreventie. Hierbij wordt sterk ingezet op zowel kennis als attitude.

Innovatieve arbeidsorganisatie

Werktevredenheid van medewerkers is een belangrijk uitgangspunt binnen de voorzieningen. Meer info over innovatieve arbeidsorganisatie.

Naast deze projecten nemen de woonzorgcentra heel wat initiatieven om de tevredenheid van de bewoners en hun familie te kennen en hierop eventueel verbetertrajecten op te zetten. Zij kunnen ervoor kiezen stappen te zetten richting het halen van bepaalde certificaten of keurmerken aan de hand van een kwaliteitsnormenkader aangestuurd door een bepaald intern of extern kwaliteitssysteem.

Contact

Bernadette Van den Heuvel

Lien Van Malderen