Ethiek

Zorgnet-Icuro ondersteunt ethiek in het werkveld met een uitgebreid aanbod. En dat is belangrijk. Want elke dag opnieuw zetten duizenden hulpverleners zich in om goede zorg te geven met oog voor de kwetsbaarheid en menselijke waardigheid van iedere persoon. Dat maakt zorg tot een intrinsiek ethische activiteit.

Via de werking van onze Commissie voor Ethiek staan we in voor een gestructureerde en geïntegreerde aanpak van belangwekkende ethische thema’s in de zorg. De commissie is interdisciplinair samengesteld over functies en sectoren heen en komt concreet tot uiting in twee werkingsvormen die elkaar onderling ondersteunen.

  1. De Commissie Reflectie & Visieontwikkeling staat in voor de jaarlijkse ontwikkeling van de ethische adviesteksten. Coördinatie: Dr. Marc Geboers (vz), Prof. Dr. Chris Gastmans (ondervz) & Prof. Dr. Yvonne Denier (secr). 
  2. De Commissie Vorming & Intervisie staat in voor de organisatie van het jaarlijkse Oktobersymposium, de Ronde Tafel in april en ad hoc intervisiemomenten. Coördinatie: Dr. Walter Krikilion (vz) & Dhr. Stefaan Van Roey (secr). 

Doorheen reflectie en adviesontwikkeling, het aanreiken van handvatten en oriëntaties voor de concrete praktijk, organisatie van vormingen, workshops, symposia en intervisiemomenten willen we op overkoepelend niveau de lokale ethische werkingsvormen (commissies voor ethiek, werkgroepen ethiek, platformen voor moreel beraad, werking referentiepersonen ethiek ...) zo goed mogelijk informeren, ondersteunen en inspireren. We doen dat in open dialoog en in wisselwerking met de concrete praktijk. Daarbij opteren we voor een actief pluralisme, waarin men kan spreken vanuit de eigen levensbeschouwelijke overtuiging in dialoog met andere levensbeschouwelijke perspectieven.
De ledenvoorzieningen kiezen zelf hoe zij in hun eigen werking rond ethiek daarvan gebruik willen maken.

Drie stafmedewerkers staan in voor de dagelijkse werking. Ze werken onderling nauw samen.

  • Prof. dr. Yvonne Denier is verantwoordelijk voor ethische vraagstukken over organisatie-ethiek en rechtvaardigheidsfilosofie (bv. keuzes in de zorg, ethische aspecten van waardegedreven ondernemen in de zorg, kwesties rond etnisch-culturele diversiteit, commercialisering en privatisering in de zorg, morele stress in de zorg, … ).
  • Prof. dr. Chris Gastmans neemt het zorg-ethische luik onder zijn hoede: ethische vragen uit de klinische zorgpraktijk (bv. euthanasie, palliatieve sedatie, zwangerschapsafbreking, kunstmatige voedsel- en vochttoediening, prenatale diagnostiek, intimiteit en seksualiteit in de residentiële ouderenzorg, fysieke fixatie ...).
  • Stefaan Van Roey is gespecialiseerd in juridisch-ethische thema’s in de zorg (zoals bv. patiëntenrechten, beroepsgeheim, het spanningsveld tussen recht en ethiek, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ...).

Samen met Dr. Marc Geboers (directeur Algemene Ziekenhuizen Zorgnet-Icuro) en Dr. Walter Krikilion (Stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel met aandachtsgebieden ethiek, zingeving, levensbeschouwing en cliëntenparticipatie) vormen zij het bureau van de Commissie voor Ethiek.

Ethiek-symposium 11 oktober

Onderliggende thema's

In de zorg werken we met en voor kwetsbare mensen. Op deze pagina willen we specifiek aandacht geven aan twee bijzondere groepen:
- Mensen in armoede
- Mensen zonder papieren