08/05/2009
Personeel en Organisatie

Zorg voor de zorgende

De uitdagingen in de zorgsector zijn enorm. Onder meer door de vergrijzing is er een kwantitatieve toename. De zorgvraag  wordt ook steeds complexer en beheerst door snelle technologische evoluties. De vroegere aanbodgerichte zorg evolueert naar een vraaggestuurde zorg. Zorgverstrekkers moeten goed samenwerken én verantwoording afleggen aan de patiënt. Tegelijk worden we op vandaag geconfronteerd met een schaarste aan verpleegkundigen en verzorgenden. Vacatures blijven openstaan, diensten zijn onderbemand, er is een tekort aan leidinggevenden…

Hoe zullen we in de toekomst in staat zijn om voldoende en goed opgeleide medewerkers in te zetten voor de stijgende en veranderende zorgnoden?  Met dit “plan voor de zorgende” reikt  Zorgnet Vlaanderen concrete voorstellen aan om te garanderen  dat we in de toekomst de veranderde zorgnoden kunnen opvangen.

De voorgestelde maatregelen zijn geclusterd rondom tien actiedomeinen. We noemen enkele van de voorstellen die in de brochure worden toegelicht:

Zorgnet Vlaanderen stelt voor om geen opleidingen af te schaffen, maar is wel expliciet voorstander van de invoering van een professionele master in de verpleegkunde op universitair niveau. Die moet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit het secundair onderwijs. De beroepsprofielen verpleegkunde en verzorgende moeten duidelijk geformuleerd worden. Zogenaamde “tussenberoepen” , zoals verpleegassistente, zijn te mijden. De samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en het hoger beroepsonderwijs moet aangemoedigd worden.  Zorgnet Vlaanderen pleit expliciet voor functiedifferentiatie, met hieraan gekoppelde kwalificatieniveaus. Een fundamentele taakuitzuivering moet het werk van verpleegkundigen en verzorgenden efficiënter maken. We pleiten tevens voor een betere verloning voor de leiddinggevenden in de zorg. Tegelijk moeten de arbeidsvoorwaarden verbeterd worden door een betere logistieke en administratieve omkadering. Door enkele aanpassingen in de arbeidswetgeving kunnen er betere uurroosters gemaakt worden die toelaten een beter evenwicht te vinden tussen arbeid en rusttijden.

Zorgnet Vlaanderen staat niet alleen met deze bezorgdheid. Minister Onkelinx ontwikkelde een meerjarenplan over de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep, andere organisaties formuleren eigen oplossingen. Zorgnet Vlaanderen wil in de komende weken en maanden constructief in debat treden met alle betrokken partijen. Samen willen we ons ervoor inzetten dat het beroep van verpleegkundige en verzorgende de maatschappelijke waardering krijgt die het verdient.