21/08/2015
Financiering

Samen Aankopen: een wegwijzer voor de sector welzijn- en gezondheidszorg

De sector Welzijn- en gezondheidszorg in Vlaanderen staat voor enorme uitdagingen. De zorgnoden bij de bevolking nemen toe en dat vergt nieuwe investeringen, zowel in infrastructuur, in plaatsen, in bijkomend personeel als in de differentiëring van het zorgaanbod.

Daartegenover staat een overheid die wil besparen en een grotere efficiëntie vraagt van de voorzieningen. Een van de mogelijke pistes om daartoe te komen, zonder te moeten inboeten op de kwaliteit van de zorg, is om het aankoopbeleid in de voorzieningen te herbekijken en te innoveren. Dit sluit ook aan bij de doelstellingen van Flanders’ Care. Flanders’ Care is een programma van de Vlaamse overheid dat streeft naar een verbetering van de zorgkwaliteit door - via innovatie - verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren.

Heel wat voorzieningen hebben al stappen gezet in het rationaliseren van hun aankoopbeleid, maar er is meer mogelijk. De vraag die de drie koepels – Zorgnet Vlaanderen, Vlaams Welzijnsverbond en SOM – zich stelden is hoe in de sector Zorg en Welzijn de samenwerking tussen voorzieningen op het vlak van aankoop van goederen en diensten verder kan worden gestimuleerd ? De begrotingspost aankopen goederen (of leveringen) en diensten is zeer omvangrijk en heeft betrekking op ongeveer 15% van het totale budget.

Aan Procura werd gevraagd een onderzoek te starten naar mogelijke samenwerkingsmodellen, naar goede praktijkvoorbeelden en naar de noodzakelijke juridische en financiële bouwstenen om dergelijke samenwerkingsmodellen uit te bouwen. We leggen daarbij de focus op het aankopen van goederen en diensten en laten de werken volledig buiten beschouwing.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd het onderzoek opgesplitst in een bevraging en in een juridisch-financieel luik. De bevraging gebeurde aan de hand van interviews met initiatiefnemers van concrete samenwerkingsinitiatieven op vlak van het aankoopbeleid en op basis van groepsgesprekken met voorzieningen. Deze werden georganiseerd tijdens provinciale reflectiedagen en tijdens werkgroepen, georganiseerd in de schoot van de drie koepels. Het juridisch-financieel luik gaat dieper in op de mogelijke juridische structuren en de daaraan gekoppelde fiscale verplichtingen.