Ontwerp zorgprogramma 'Musculosketale en neurologische revalidatie'

Revalidatie wordt vaak geassocieerd met zware verkeersslachtoffers of ernstige ziekten. Toch hebben
heel diverse types van patiënten nood aan revalidatie, gedurende korte of lange tijd. Bijvoorbeeld
patiënten met sportletsels, brandwonden of niet-aangeboren hersenletsels hebben baat bij
kwaliteitsvolle revalidatie, aangepast aan hun behoeften.

Op heden is de revalidatie in België echter versnipperd en onvoldoende transparant georganiseerd om
die aan elke patiënt op een betaalbare en kwaliteitsvolle manier aan te bieden. Zorgnet Vlaanderen wil
hieraan iets doen en werkte een voorstel uit voor een zorgprogramma van revalidatie. Meer specifiek
stellen we in deze nota een ontwerp van zorgprogramma voor musculoskeletale en neurologische
revalidatie voor. In dat voorstel kunnen patiënten naargelang de complexiteit, incidentie en prevalentie
van hun aandoening gebruikmaken van de functie revalidatie of een (algemeen of specifiek)
zorgprogramma. Om die factoren correct in kaart te brengen en de patiënten de juiste zorgen te geven
pleit Zorgnet Vlaanderen voor de invoer van een patiëntenclassificatiesysteem. Kritische succesfactoren
van het voorstel zijn de multidisciplinaire werking, de rol van de arts fysische geneeskunde en revalidatie,
de kwaliteitsbewaking en de functionele netwerken tussen de ziekenhuizen, de huisartsen, de thuis-en
mantelzorg en woonzorgcentra.

In een tweede fase wil Zorgnet Vlaanderen voorstellen doen voor de residentiële opvang van
revalidanten. Het is immers broodnodig om die opvang te stroomlijnen, de samenwerking tussen de
verschillende sectoren te bevorderen en de doorstroming van patiënten uit de ziekenhuizen naar andere
opvangvormen (kortverblijf, herstelverblijf) te faciliteren.