cover
29/09/2014

Boek - Netwerkzorg

Wereldwijd zien we steeds meer mensen met een langdurige zorg- of ondersteuningsvraag. Zij hebben niet alleen nood aan gezondheidszorg, maar ook aan welzijnszorg, een aangepaste sociale bescherming, cultuur, sport, huisvesting, ruimtelijke ordening, tewerkstelling, een aanvaardbaar inkomen… Het is belangrijk dat zij hun leven kunnen inrichten, sociale netwerken kunnen uitbouwen en volop kunnen participeren zoals zij dat wensen.

De huidige complexe, langdurige zorg en ondersteuning in Vlaanderen is nog te veel aanbodgestuurd in plaats van persoonsgericht, te gefragmenteerd in plaats van geïntegreerd en te sterk georiënteerd op ziekte en genezing in plaats van op gezondheid en levenskwaliteit. De zesde staatshervorming is hét moment om daaraan iets te veranderen. Vlaanderen krijgt een aantal hefbomen in handen die kansen bieden voor een integraal beleid en ontschotting in de zorg. En die mogen we niet laten schieten.

We hebben nood aan een ander organisatiemodel, dat de cliënt centraal plaatst en hem meerwaarde biedt. Alleen door intensief samen te werken in een netwerk zullen de zorg- en welzijnsactoren in daartoe in staat zijn.

Dit boek beoogt beleidsmakers, bestuurders en directies van zorg- en welzijnsorganisaties te laten kennismaken met enerzijds de bestaande meningen, inzichten en verwachtingen rond de langdurige zorg en ondersteuning, en anderzijds met het door Zorgnet Vlaanderen ontwikkeld design van netwerkzorg, afgetoetst met de leden uit het werkveld.

Na het lezen van dit boek zal u overtuigd zijn dat samenwerken in netwerken voor langdurige zorg en ondersteuning niet langer gezien kan worden als een mogelijkheid, maar als een dringende  noodzaak.

U kan het boek kopen bij Acco via deze link.