Memorandum 'Zorg op een kantelpunt'

De burger kiest op 25 mei zijn mandatarissen voor het Vlaamse, het federale
en het Europese parlement. Die gelijktijdigheid biedt een aantal opportuniteiten.
Het betekent dat er zich (normaal) een periode van minstens
vier jaar ontvouwt zonder onmiddellijke electorale druk. Met plaats voor
een beleid op middellange en lange termijn, met kansen voor structurele
hervormingen. Een moedig beleid ook, dat de echte uitdagingen in onze
samenleving het hoofd biedt.

Zorgnet Vlaanderen wil het thema “zorg” prominent op de agenda plaatsen
van de volgende regeringen. De burgers in dit land zijn behoorlijk tevreden
over hun gezondheidszorg. De meeste vormen van zorg zijn goed
toegankelijk en kwaliteitsvol. Om dat zo te houden, zijn er echter grondige
aanpassingen nodig. Er zijn immers gigantische uitdagingen en verscheurende
keuzes komen op ons af.

Zorgnet Vlaanderen presenteert aan de kiezers, de kandidaat-mandatarissen
en de toekomstige regeringsleiders zijn bekommernissen voor zorg
en welzijn. We hopen dat ze in de volgende beleidsperiode ter harte worden
genomen op federaal, Vlaams en Europees niveau. We vragen aan de
overheden een ondersteunend beleid om als sociale ondernemers onze
visie op zorg te realiseren. We roepen ook op tot een breed maatschappelijk
debat over die thema’s. We denken dat er diepgaande hervormingen
nodig zijn en een volledig nieuw zorgmodel om de fundamenten van onze
goede zorg in de toekomst veilig te stellen. Demografische en medischtechnologische
ontwikkelingen, en de schaarste aan personeel dwingen
ons om anders na te denken over de wijze waarop we onze samenleving
in het algemeen en de zorg in het bijzonder inrichten en wat we daarin
belangrijk of waardevol vinden. Er zijn geen kleine stapjes nodig, maar
radicale ontwikkelingen.

Zorgnet Vlaanderen verenigt meer dan 500 Vlaamse zorgvoorzieningen die
gespecialiseerd zijn in acute ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg
en ouderenzorg. Samen werken er meer dan 100.000 medewerkers. Onze
zorginstellingen zijn social-profitorganisaties, die in de eerste plaats goede
zorg willen geven aan patiënten, cliënten en bewoners. Zij streven niet
naar winstmaximalisatie. Elke persoon heeft nu en in de toekomst recht op
een toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg. Dat zijn onze kernwaarden,
dat is het referentiekader waaraan we elk beleid en elke maatregel
willen aftoetsen.

De leden van Zorgnet Vlaanderen zijn sociale ondernemers. We nemen
onze rol en verantwoordelijkheid als zorgaanbieder op, en doen dat met
enthousiasme, gedrevenheid en maatschappelijke betrokkenheid. We zijn
bereid op een transparante wijze verantwoording af te leggen over de aanwending
van de gemeenschapsmiddelen. We zijn fier over het dagelijkse
werk, maar tegelijk ook bezorgd om de toekomst van onze gezondheidszorg:
de dreigende onbetaalbaarheid, doelgroepen die uit de boot vallen,
zorg als een winstgevend product, de keuzes inzake terugbetaling.
We staan op een kantelpunt in de zorg. Laat ons er samen werk van maken
om onze zorg betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol te houden.