Memorandum 2009

Zorgnet Vlaanderen stelde samen met het Vlaams Welzijnsverbond en Caritas Vlaanderen zijn memorandum voor de komende verkiezingen voor.

De druk op de Vlaamse zorgverlening stijgt. De vergrijzing komt er nu echt aan. Op zich is het
natuurlijk een positief gegeven dat mensen langer en in goede conditie kunnen leven. Maar
over tien jaar zullen er in Vlaanderen 65.000 tachtigplussers meer zijn. Dat is een bijzondere
uitdaging voor de zorg. We stellen ook vast dat het aantal mensen met geestelijke gezondheidszorgproblemen
toeneemt. We worden bovendien geconfronteerd met een financiële en
economische crisis, stijgende armoede, schaarste aan personeel en het afbrokkelen van de
mantelzorg.

Er is dus dringend nood aan een doordacht beleid voor een gezonde samenleving. Dat kan
niet losgekoppeld worden van het streven naar goede en betaalbare woningen, een veilige
omgeving, de bestrijding van armoede en uitsluiting, goed onderwijs en goede opleidingen…
Zorgnet Vlaanderen blijft ijveren voor kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg.
De inspiratie hiervoor putten wij uit een christelijke visie op mens en samenleving die onze
aandacht prioritair richt op kansarmen en zwakken. Wij vinden het belangrijk dat een solidaire
samenleving het opneemt voor de kwetsbare mens.

Wij geloven in de fundamentele wederzijdse betrokkenheid tussen mensen en wij waarderen
allen die zich inzetten voor hun medemensen: gezin, familie, vrienden, mantelzorgers,
vrijwilligers, zorgverleners… Ook onze zorgvoorzieningen zetten zich elke dag opnieuw in
om respectvol om te gaan met patiënten, cliënten, bewoners, hun familie en medewerkers.
Hiervoor benutten zij de middelen van de gemeenschap transparant, eerlijk en gewetensvol.
De betrokkenheid van al die mensen en het engagement van onze voorzieningen verdienen
respect.