KwaliTIJD - Samen voor goede zorg

Er werd in de Vlaamse ziekenhuizen nooit harder gewerkt aan kwaliteitszorg dan in
het afgelopen jaar. Het werken aan het behalen van een internationale accreditatie,
de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren – ook binnen de geestelijke
gezondheidszorg - en de implementatie van een nieuw toezichtsmodel reikten
daarvoor bijkomende impulsen aan. Dit heeft geleid tot een nieuwe
kwaliteitsdynamiek, mooi geïllustreerd in dit themanummer. Dit is opmerkelijk,
zeker in tijden waarin de budgettaire druk steeds groter wordt en er nog vele
zorguitdagingen zijn. Hoe kon dergelijke werking tot ontwikkeling komen? Er zijn
vele redenen voor, maar we kunnen niet naast het kader kijken dat door de Vlaamse
regering gecreëerd werd en de stimulerende rol van minister Vandeurzen. Dit kader
heeft in feite de maatschappelijke verwachtingen geconcretiseerd en formuleerde op
die wijze een stevige uitdaging. De ziekenhuizen werden zich steeds meer bewust
van deze verwachtingen. Voorlopers in diverse domeinen toonden de weg. De
ziekenhuiskoepels sloten in deze context een samenwerkingsverband met
onderlinge taakverdeling en kwaliteitszorg werd een topprioriteit met
projectondersteuning vanuit de Vlaamse overheid. Om de ambities te concretiseren
werden partnerschappen met tal van actoren en instanties uitgebouwd. Artsen en
hoofdartsen vervullen daarbij om evidente redenen een hoofdrol, maar via het
Vlaams Patiëntenplatform en de mutualiteiten kreeg ook de patiënt structureel een
stem. De samenwerking met deze vele partners verliep bijzonder vlot. Deze
ontwikkelingen en het befaamde momentum hebben ons gebracht tot waar we nu
gekomen zijn. Het werk is uiteraard niet af, maar we zetten een belangrijke stap
voorwaarts, ook inzake goed onderbouwde externe transparantie. Patiënten en
burgers hebben daar recht op. Er waren daarvoor geen nieuwe regels nodig en er
kwamen ook geen bijkomende middelen, maar er werd in de ziekenhuizen – die
daarvoor alle waardering verdienen – door velen hard gewerkt. Samenwerken aan
kwaliteitsvolle zorg werkt en daarop kan de komende jaren verder worden gebouwd.
Als de volgende federale en Vlaamse regering deze werking verder willen stimuleren
zal deze structureel ingebed moeten worden in de organisatie en de financiering van
de toekomstige ziekenhuiszorg. Het huidige kader dient daarvoor aangepast te
worden en we zijn best allen realistisch inzake de budgettaire context. Dat is niet
evident en daarom gebeurt het best stap voor stap, maar het moet nu wel
daadwerkelijk gaan gebeuren. Kwaliteitszorg op een duurzame wijze verzekeren kan
op termijn immers niet zonder reglementaire en financiële verankering en een
systematiek van permanente verbetering. Vanuit de uitgebouwde werking is hierover
aan ideeën alvast geen gebrek. Stof genoeg voor een volgend themanummer.