Kwaliteitsvolle zorg voor het kind in het ziekenhuis, nu en in de toekomst

Ook morgen nog zeker van pediatrische zorgen

Het laatste decennium zat het aantal geboorten in Vlaanderen weer sterk in de lift. Verwacht
wordt dat die trend zich ook de volgende jaren zal doorzetten. De groep kinderen die in de
komende jaren zorg zal nodig hebben groeit niet alleen, er dienen zich ook stevige sociale
uitdagingen aan. Steeds meer kinderen worden immers geboren in een gezin in armoede of
hebben een moeder die geen Nederlands kent en niet vertrouwd is met de hedendaagse inzichten
over zuigelingenzorg, vaccinaties en medische opvolging.

Ook in de kindergeneeskunde grepen in de afgelopen decennia belangrijke ontwikkelingen
plaats. Waar pediatrie vroeger voornamelijk gericht was op de behandeling van acute
infectieziekten en ondervoeding, zien we nu meer neurologische en psychische problematiek,
astma, obesitas, diabetes en kanker. Er is een belangrijke tendens tot subspecialistie, maar
tegelijk blijft een goede pediatrische basiszorg heel belangrijk. Daarnaast is ziekenhuispediatrie
al vele jaren een weinig aantrekkelijke discipline. Kinderartsen in het ziekenhuis hebben
een hoge wachtbelasting en – in vergelijking met andere medische specialismen – een lage
vergoeding.

Als de overheid de regelgeving niet verandert, dan zal in de nabije toekomst één op de vier
kinderafdelingen in de Belgische ziekenhuizen moeten sluiten. Vanaf 2012 moet elk zorgprogramma
immers vier voltijdse kinderartsen tellen. Dit scenario kan grote gevolgen hebben.
Willen we voldoende kwaliteitsvolle zorg blijven garanderen aan elk kind dat zich aanbiedt in
een ziekenhuis, dan moeten dringend een aantal problemen ten gronde worden aangepakt.
De werkgroep pediatrie van Zorgnet Vlaanderen, in samenwerking met ICURO, analyseerde
de problematiek en reikt in dit cahier een aantal concrete voorstellen aan voor de hervorming
van het zorgprogramma pediatrie. Differentiatie, horizontale en verticale samenwerking vormen
de sleutelwoorden. Hiermee willen we een aanzet geven tot een breed gedragen en toekomstgericht
langetermijnbeleid. Daarbij streven we naar een kwaliteitsniveau dat internationaal
mee vooraan blijft staan en beoordeeld kan worden op basis van objectieve resultaten.
Het ultieme doel bestaat erin om te zorgen dat, ook morgen nog, kwaliteitsvolle pediatrische
zorg voor ieder ziek kind toegankelijk is.

We danken de werkgroep voor zijn inzet, met in het bijzonder voorzitter Erwin Bormans
en voormalig voorzitter Frank Lippens. Dank gaat eveneens uit naar het Vlaams Patiëntenplatform
dat essentiële input gaf voor het perspectief van de patiënt.
Nu is het aan het beleid. We doen dan ook een warme oproep aan de politieke verantwoordelijken
om de zorg voor het zieke kind in de toekomst nu veilig te stellen.