24/04/2008

Ethisch advies 13: het zorgproces inzake zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek

Ethisch advies van 24 april 2008

Duiding: Deze tekst werd geschreven in de christelijke filosofie van het toenmalige Verbond der Verzorgingsinstellingen (met historische wortels in het Caritas gedachtegoed). Als adviestekst op dit thema heeft de tekst een dienovereenkomstige levensbeschouwelijke kleur.

Zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek is een vaak voorkomende maar weinig besproken ethische problematiek. Vele ziekenhuizen en hulpverleners stellen zich vragen bij het ethisch gehalte van de zorgpraktijken die gaandeweg ingang hebben gevonden.

Voor de commissie voor ethiek was dit een voldoende reden om over te gaan tot een grondige bezinning omtrent zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek in christelijke ziekenhuizen. Langdurige en zeer grondige besprekingen hebben geleid tot de hierna volgende visietekst.

De voorliggende visietekst heeft een concreet karakter. Rekening houdend met de huidige stand van zaken worden waardeopties geformuleerd die uitmonden in een christelijk geïnspireerde ethische stellingname. Daarna worden concrete suggesties gedaan om het zorgproces voor alle betrokkenen zo menswaardig mogelijk te maken.