11de Ethiek-symposium - Beroepsgeheim: onze zorg

Op vrijdag 19 oktober 2018 organiseerde de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie (voorheen Werkgroep 'Ethiek in de kliniek' (WEK)) van Zorgnet-Icuro haar 11de symposium ‘Beroepsgeheim: onze zorg’.  

Het traditionele beroepsgeheim is in volle evolutie. Goed informeren en helder communiceren zijn cruciaal voor de zorgrelatie. Dat geldt voor de residentiële zorg en voor de diverse vormen van ambulante zorgverlening. Zoals zo vaak in de zorg, bevat het beroepsgeheim een paradox of een creatieve spanning: tussen vertrouwelijkheid (traditioneel) en transparantie en overleg (actueel).

Binnen die actuele uitdagingen en ontwikkelingen moet gewaarborgd blijven dat ‘vertrouwelijkheid’ naast ‘veiligheid’ een pijler is van de gezondheidszorg. De juridisch/ethische regeling van het beroepsgeheim beschermt immers traditioneel zowel de belangen van de individuele patiënt, als het maatschappelijk belang van een ‘vertrouw-volle’ gezondheidszorg. Recente sporen van die actuele evolutie vinden we o.a. terug in wetswijzingen aan het strafrechtelijk geregelde beroepsgeheim en in het GDPR-dossier. Er zijn ook tal van casussen in de pers verschenen. En in het werkveld zien we nieuwe vormen van informatiedeling, overleg en afsprakenkaders tot stand komen tussen zorg- en hulpverleners, maar ook vanuit de zorgsector met politie en justitie.

OPZET VAN HET SYMPOSIUM

Het beroepsgeheim in de zorgsector heeft verschillende juridische, ethische en zelfs spirituele of levensbeschouwelijke facetten. Het is een bijzonder belangrijk spanningsveld tussen recht/ethiek/levensbeschouwing en vraagt in de sector een voortdurende alertheid bij het omgaan met vertrouwelijke patiënten-info. De reeds genoemde, maar ook andere maatschappelijke evoluties (vertrouwelijkheid en privacy naast transparantie en overleg) dwingen ons daartoe. In de praktijk draagt de toepassing van het beroepsgeheim vaak bij tot ‘morele stress’ in de zorg(instelling); een thema dat behandeld wordt in de Commissie voor ethiek: reflectie & visieontwikkeling (Advies 2018). Op het symposium willen we theorie en praktische handvatten aanreiken, die o.a. bijdragen tot een vermindering van die morele stress en een verbetering van de zorg.

PRESENTATIES