Nieuws

13/11/2018

Op 9 november heeft Zorgnet-Icuro de eerste 'Open Minds Awards' uitgereikt. Het 'MIS-verstand', 'TEJO', 'BOTS', 'Op weg met Open Dialogue' en 'WEP' zijn de winnaars in vijf verschillende categorieën. Met de prijzen wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg in de kijker zetten. Naast een exclusieve workshop, aandacht in de communicatiekanalen van Zorgnet-Icuro krijgen de winnaars een geldprijs van 2.000 euro om hun project te ondersteunen....

10/10/2018

Uit de jaarlijkse financiële analyse van Belfius blijkt dat de Belgische algemene ziekenhuizen door zwaar financieel weer gaan. De door de overheid opgelegde besparingen eisen hun tol: vier op de tien ziekenhuizen zijn verlieslatend, het courant resultaat bedraagt nog slechts 0,2% van de omzet. De ziekenhuizen zijn met andere woorden financieel bijzonder kwetsbaar, en dat met de gigantische uitdagingen die zich aandienen.

Jaarlijks licht Belfius de Belgische ziekenhuizen financieel door via de MAHA-studie (Model for Automatic Hospital Analysis). Alle...

27/09/2018

Het Vlaams Patiëntenplatform deed in de zomer van 2018 bij alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen een telefonische bevraging over het elektronisch delen van medische gegevens met hun patiënten. De gedetailleerde resultaten van die enquête zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief van het VPP en op hun website website (rubriek nieuwsbrief). Je kan er ook een...

26/09/2018

Minister Vandeurzen maakte bekend dat de Vlaamse regering 3 miljoen extra vrijmaakt voor de ondersteuning van personen die dement worden vóór de leeftijd van 65 jaar.

Naar schatting hebben ca. 1800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie. Wanneer zij nood hebben aan verzorging buiten het gezin, en de overstap maken naar een woonzorgcentrum, brengt dat soms moeilijke financiële situaties met zich mee. De combinatie van de zware zorgkost met vaak een grote daling van het inkomen, kan problematisch zijn. Dat komt bovenop de verwerking van de aandoening en de organisatie van...

22/09/2018

Het parlement zal zich deze herfst buigen over het wetsontwerp op de locoregionale ziekenhuisnetwerken. Daarmee zal eindelijk een wettelijk kader gecreëerd worden voor het netwerkverhaal dat op het terrein al enkele jaren geleden startte. De Specialist publiceert in zijn editie van 20 september 2018 de resultaten van een bevraging bij meer dan 1000 artsen en kaderleden over hoe zij tegen de netwerken aankijken. 

U kan het dossier hier lezen. De resultaten werden...

17/07/2018

De Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV publiceert een nieuw rapport over grensoverschrijdend gedrag op het werk in Vlaanderen. Het betreft een driejaarlijkse werkbaarheidsmeting uit 2016 bij 12.000 werknemers. Ongeveer één op de vijf (21,6%) van de Vlaamse werknemers geeft aan dat ze in de loop van het jaar slachtoffer werden van één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag: intimidatie of bedreiging, pestgedrag, lichamelijk geweld of ongewenst seksueel gedrag. Er zijn geen significante veranderingen tegenover de vorige meting uit 2013.

Heel opvallend zijn de...

05/07/2018

In zijn nieuwste studie onderzoekt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wat de meerwaarde is van de resultaten van vragenlijsten die patiënten invullen na een ziekenhuisopname. Het KCE ging na hoe nuttig ze zijn voor individuele zorgverleners, voor ziekenhuizen en voor het beleid. Het gaat om de zogenaamde PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en de PREM’s (Patient Reported Experience Measures). De PROMs peilen naar hoe de patiënt zijn eigen gezondheid beoordeelt, de PREMs vragen naar de ervaringen van de patiënten met het zorgproces.

Het...

08/06/2018

Vandaag ondertekenden de werkgevers, werknemers en de Vlaamse overheid een nieuw sociaal akkoord (VIA 5) voor de social profit. De sociale partners sluiten hiermee een lange onderhandelingsperiode met een positief en hoopvol resultaat af. Zorgnet-Icuro is verheugd dat de Vlaamse regering hiervoor een flink pak middelen vrijmaakt en aangeeft om voort te willen investeren in zorg en welzijn. Dat geeft de sector stimulansen om verder te werken aan een kwaliteitsvolle zorg op maat van elke Vlaamse burger.

In totaal gaat het om een half miljard extra middelen voor drie grote luiken:...

07/06/2018

Momenteel buigt de Raad van State zich over het wetsontwerp dat het juridisch kader zal vastleggen voor de ziekenhuisnetwerken. Bedoeling is dat het parlement de wet nog dit jaar goedkeurt, zodat de netwerken effectief van start kunnen gaan en hun samenwerking in een stabiel kader kunnen verankeren. Zorgnet-Icuro vraagt nog enkele aanvullingen en bijsturingen bij het ontwerp dat nu voorligt. De voornaamste vraag naar aanpassing betreft het voorgestelde beheersmodel van de netwerken, waarin de artsen nu beschikken over uitgebreide mogelijkheden om de besluitvorming te blokkeren. ...

05/06/2018

5 juni 2018 – Verstandhoudingscomité werkgevers PC 330 federale gezondheidsdiensten

In 2015 maakte minister De Block een eerste schijf middelen vrij voor de introductie van IFIC, een classificatie van functies in de zorgsector met een bijhorend loonmodel op basis van die functies. In de jaren voordien hadden de vakbonden en werkgevers IFIC als systeem ontwikkeld. Met de ondertekening van de eerste cao’s in september 2016 en december 2017 startte de uitrol in de voorzieningen en de toewijzing van de functies, meer bepaald met de beschrijving van alle functies. IFIC...

05/06/2018

Eind vorige week kwamen de sociale partners tot een consensus over een ontwerp van sociaal akkoord (VIA 5) voor de periode 2018-2020 voor de Vlaamse sectoren in zorg en welzijn. Zorgnet-Icuro kan zich achter dit ontwerpakkoord scharen. Wij zijn bijzonder tevreden dat de sociale partners een lange onderhandelingsperiode kunnen afsluiten met een positieve balans voor de sector: er komen nieuwe jobs bij en de koopkracht van de medewerkers zal toenemen met 1,1%.

Sinds de zesde staatshervorming vallen een reeks zorgsectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse...

18/05/2018

Vandaag besliste de federale regering om voortaan psychologische hulp terug te betalen. Minister De Block trekt hiervoor 22,5 miljoen euro uit. Na een doorverwijzing door de huisarts of psychiater krijgen volwassenen vier raadplegingen terugbetaald. Zorgnet-Icuro is steeds een pleitbezorger geweest van de terugbetaling van de psycholoog. Het zal bij een aantal mensen de financiële drempel wegnemen en dus de toegankelijkheid van de zorg verbeteren. Ook de getrapte en gedeelde zorg, waarbij de huisarts als spilfiguur fungeert, vinden wij de aangewezen werkwijze en het meest kosteneffectieve...

16/05/2018

Het Laatste Nieuws publiceerde de afgelopen dagen een reeks over het personeelstekort in de ziekenhuizen. Tussen zaterdag 12 mei en woensdag 16 mei bracht de krant verschillende artikels onder de titel "Zijn onze ziekenhuizen ziek". Schrijnende getuigenissen over hoge werkdruk, gezondheidsrisico's en de patiëntenveiligheid die in het gedrag komt: het dossier maakte heel wat emoties los. Van het personeel en de directies in de ziekenhuizen tot de patiënten en de man in de straat. Onze zorg ligt duidelijk iedereen na aan het hart.
...

08/05/2018

De stad Maaseik stelt vandaag in Het Belang van Limburg de problematische situatie in verband met de uitbetaling van het pensioen van 60 gepensioneerde oud-werknemers van Ziekenhuis Maas en Kempen op scherp. Het is een van de vele voorbeelden uit het complexe dossier van de financiering van de pensioenen van statutair benoemde medewerkers in de Belgische ziekenhuizen. Zorgnet-Icuro vraagt de federale overheid sinds jaren om hiervoor een globale oplossing uit te werken.

Op 1 januari 2012 trad de nieuwe wetgeving rond het Gesolideerd Pensioenfonds van de statutaire...

27/04/2018

Vandaag sloten we een protocolakkoord af met de Vlaamse regering over de toekomst van de residentiële ouderenzorg. Zorgnet-Icuro is hoopvol dat met dit akkoord perspectief geboden wordt. Hiermee bevestigen we ons engagement om constructief mee naar oplossingen te zoeken voor uitdagingen waarvoor de ouderenzorg staat. Het betekent echter ook dat de Vlaamse regering nu én in de volgende regeerperiodes een toereikend budgettair kader voorziet om alle noden in de ouderenzorg op te vangen.  

Met de zesde staatshervorming kwamen in 2014 de bevoegdheden voor de ouderenzorg...

17/04/2018

De studiedienst van Christelijke Mutualiteit publiceert de resultaten van haar onderzoek naar de beschikbaarheid van financiële informatie op de websites van de Belgische ziekenhuizen. In vergelijking met vijf jaar geleden is er – vooral in Vlaanderen – flinke vooruitgang geboekt. De Vlaamse ziekenhuizen werkten de afgelopen jaren systematisch aan het helder informeren van patiënten, onder meer over de kostprijs van hun opname en behandeling. Samen met artsen en ziekenfondsen bekijkt de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro hoe daar in de komende jaren nog verdere stappen kunnen worden...

30/03/2018

De ministerraad keurde zopas het wetsontwerp goed dat het wettelijk kader creëert voor de ziekenhuisnetwerken. Het ontwerp gaat nu naar de Raad van State.

Zorgnet-Icuro is bijzonder blij met de aanpassing aan de ziekenhuiswet van 2008 die de juridische krijtlijnen trekt voor de ziekenhuisnetwerken. De overgrote meerderheid van de Vlaamse ziekenhuizen reageerde positief op de recente oproep van de ministers De Block en Vandeurzen om bekend te maken met welke ziekenhuizen zij in de toekomst een regionaal ziekenhuisnetwerk willen vormen dat onderling taakafspraken. Het nieuwe...

29/03/2018

Bovenaan de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB prijkt het beroep “verpleegkundige”. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is te verwachten dat hierin de komende jaren geen verbetering komt, integendeel. We stevenen af op een gigantisch tekort aan zorgpersoneel. En geen zorg zonder medewerkers. Personeelstekort dreigt onze kwaliteitsvolle zorg onderuit te halen. Volgens Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel in Vlaanderen is het één voor twaalf. De koepel roept alle stakeholders – overheid, vakbonden, onderwijs, experten en werkgevers - op om werk te maken van een breed en...

08/03/2018

Het gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij CM-leden in een woonzorgcentrum ligt hoog, dat laat de CM vandaag via een persbericht weten. Volgens de CM gebruikt 40 % van de bewoners antidepressiva, bijna 20 % van de residenten krijgt antipsychotica toegediend. De CM-voorzitter stelt: ‘Medicatie mag niet de eerste en enige oplossing zijn’.

We ontkennen niet dat het medicatiegebruik hoog ligt, maar medicatie heeft ook vaak een bewezen nut in de behandeling. Vanzelfsprekend moet dit gepaard gaan met de nodige begeleiding en...

02/03/2018

Eind januari 2018 ontvingen alle Vlaamse ziekenhuizen een gezamenlijk schrijven van de ministers De Block en Vandeurzen. Hierin werden de ziekenhuizen uitgenodigd om hun intenties tot samenwerking binnen locoregionale netwerken kenbaar te maken. De ziekenhuizen kregen tot 15 februari de tijd om de oproep te beantwoorden. Vlaanderen inventariseerde de intenties met betrekking tot de locoregionale netwerkvorming en maakte de lijst hiervan over aan de Interministeriële Conferentie van 26 februari (zie de volledige lijst in bijlage). De potentiële netwerken zullen in de loop van maart feedback...

Schrijf je in op de nieuwsbrief