Zot van ('t) Boeren: slotmoment

Het samenwerkingsproject Zot van (’t) Boeren ging in december 2016 van start om de kloof tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de land- en tuinbouw te dichten. Op 11 december kwamen 160 tuinbouwers, medewerkers uit gemeentelijke diensten en hulpverleners uit de geestelijke gezondheid samen om het project af te ronden. Al is het niet de bedoeling dat de samenwerking met en de ondersteuning van landbouworganisaties stopt. 

De laatste jaren staat het water de landbouwers steeds meer aan de lippen door onder meer de energie-, grondstoffen- en financiële crisis. De boeren blijven doorgaan, maar vaak ten koste van hun mentale gezondheid. Verenigingen uit de land- en tuinbouwsector (Algemeen Boerensyndicaat, Boeren op een Kruispunt, KVLV, Landelijke Gilden, VABS) en uit de geestelijke gezondheidszorg (CGG Largo, regionaal netwerk Accolade en regionaal netwerk PRIT) slaan de handen in elkaar. Boeren op een Kruispunt is promotor. Het project Zot van ('t) Boeren zet acties op om hen tijdig en zonder schroom naar de juiste hulp te leiden. 

Conclusies en aanbevelingen

Op het slotmoment gaf Riccy Focke, directeur van vzw Boeren op een Kruispunt, aan waarom hij in 2015 initiatief nam om financiële ondersteuning te vragen uit Europese Leaderfondsen voor het project Zot van (‘t) Boeren. De nood was hoog. De hulpverlening voor de Vlaamse boer is versnipperd. Een samenwerking tussen en met de hulporganisaties uit de geestelijke gezondheid en al wie begaan met het de problemen in de land- en tuinbouw is meer dan nodig.

Geert Storme gaf als coördinator aan dat de realisaties van het project leidden tot enkele sterke conclusies en straffe aanbevelingen:

  • Landbouworganisaties moeten hun bestuursleden de taal leren om leden die afhaken terug aan boord te halen.
    In hun vormingsprogramma’s moet “geestelijke gezondheid” even belangrijk zijn als bedrijfseconomie en wetgeving.
  • De erfbetreders, die meestal al eerste, signalen zien en horen, zijn beter af met gezonde klanten. Wanneer het dreigt verkeerd te lopen mogen de intresten niet oplopen maar moet de bezorgdheid stijgen.
    Tijdig doorverwijzen moet kunnen na kennismaking met het bos van hulpverleners.
  • De dienstverleners in gemeenten moeten inzien dat tussen hun bevolking een groep zit die op een heel eigen en passionele manier inkomen, gezin en ontspanning combineren op een quasi-eiland. De weg naar een oplossing van een probleem kan starten in het Sociaal Huis of in het OCMW. Ja, het kan. Gemeentelijke aanspreekpunten staan klaar.
    Streekoverleg en de Vereniging van Steden en Gemeenten kunnen ondersteunen.
  • De medewerkers van de hulporganisaties in de sector van de geestelijke gezondheid nemen best alle kansen te baat om die wereld van de land- en tuinbouw eerst te leren kennen. Zo zal het zorgtraject nog meer resultaten generen. Directies voorzien dit best in hun vormings- en opleidingsprogramma’s.

Een panel benadrukte het belang van het omzetten van de vele beloftes in volgehouden daden.

Ingrijpend was het teaserfilmpje Vraag raad, liefst niet te laat. Een straffe getuigenis van een carrièreswitcher: https://vimeo.com/305485362
Een fotoreportage van het slotmoment vind je op de websitekalender.   
Meer info bij Geert Storme, coördinator Zot van (‘t) Boeren – www.zotvantboeren.be.

In Zorgwijzer 64 lees je een interview over de start van het project.