Zorgnet-Icuro tevreden met aangekondigd Vlaams investeringspad voor zorg en welzijn

Zorgnet-Icuro is blij met het investeringspad dat vandaag door de Vlaamse Regering werd aangekondigd. Hierdoor krijgt de zorg- en welzijnssector meer zuurstof. 

Luister hier naar Margot Cloet tijdens De Ochtend op Radio 1 over de Vlaamse investeringen in zorg en welzijn.

Lees hier het volledige persbericht van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding:

De Vlaamse Regering stelde vandaag de begrotingsplannen voor. Een antwoord geven op de impact van de coronacrisis was de eerste prioriteit. Het leidt tot een pakket relancemaatregelen, met eenmalige uitgaven, waarvan zo’n 263 miljoen binnen de domeinen Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Daar bovenop komt er een structurele versterking van 538 miljoen euro voor betere lonen, meer personeel en meer hulpverlening binnen de sector. Het door deze regering besliste uitbreidingsbeleid wordt hiermee verdubbeld tot 1,1 miljard euro. Historisch en ongezien!

Een half jaar geleden begon de coronacrisis in Vlaanderen. De gevolgen waren enorm. Voor de hele samenleving, en zeker voor welzijn en volksgezondheid. Het virus is nog niet weg. De strijd is nog niet gestreden. Toch moeten we vandaag de periode nadien voorbereiden. En dat doen we, met forse investeringen.

538 miljoen euro voor duurzame versterking welzijnsbeleid

De Vlaamse Regering is zich bewust van de enorme inspanningen die de voorbije maanden tijdens de coronacrisis in de zorg– en welzijnssector geleverd zijn en maakt deze waardering ook concreet. Ze stelt een structureel bedrag van 538 miljoen euro ter beschikking in antwoord op de uitdagingen in de zorg- en welzijnssector. Hiermee willen we zorgen voor een betere verloning van het personeel, meer handen aan het bed en meer mensen die geholpen worden.

De focus ligt op:

  • Betere loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Aantrekkelijker maken van beroep (o.m. via positieve beeldvorming, werken op zij-instroom, extra omscholing tot verpleegkundigen etc.)
  • Extra capaciteit: uitbreiding van het zorgaanbod
  • Kwalitatieve verbeteringen, maatregelen voor een betere werk-privé balans etc.

Bijzondere focus zal gaan naar de woonzorg(centra). We versnellen en versterken de investeringen in de Vlaamse woonzorg(centra), zodat we een krachtig antwoord bieden op de sterk toegenomen zorgzwaarte.

263 miljoen voor relancemaatregelen

Daarnaast komen er binnen Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding ook relancemaatregelen. Dit zijn eenmalige uitgaven waarbij we investeren in mens en samenleving, om de dienst- en hulpverlening te versterken. We focussen daarbij op mentaal welzijn, sociale cohesie en digitalisering.

Mentaal welzijn en sociale cohesie

Het belang van psychosociaal welzijn van mensen, en zeker ook van onze jongeren, het belang van het aansluiting vinden bij buurt en samenleving en het belang van sociale contacten, werd door de coronacrisis nóg duidelijker in de verf gezet dan voordien al het geval was.

De Vlaamse Regering anticipeerde in april 2020 in het kader van de bestrijding van de coronacrisis op deze gevolgen met een Actieplan Mentaal Welzijn ‘Zorgen voor Morgen’, en zet in het licht van de voortgaande strijd tegen het virus en het feit dat psychische klachten zich vaak pas maanden na de crisis echt manifesteren deze inspanningen ook in het kader van de relance verder.

In dit zelfde kader investeren we o.a. in volgende projecten:

  • Mentaal welbevinden bij kinderen, jongeren en ouderen versterken
  • Versterking van preventieve geestelijke gezondheidsbevordering op lokaal niveau i.h.k.v. zorgzame buurten, investering in de samenwerkingsverbanden “één gezin, één plan” en uitrol van Overkophuizen voor jongeren over heel Vlaanderen
  • Versterking aanpak intra-familiaal geweld
  • Extra inzet buitenschoolse activiteiten i.s.m. lokale besturen voor kinderen (“spelend leren”), voor buurtwerk en lokale armoede-initiatieven

Digitalisering

De crisis heeft ons het belang van digitale kanalen en het uitwisselen van zorg- en welzijnsdata duidelijk gemaakt. We geven daarom een onmiddellijke stroomstoot in de realisatie van een digitaal zorg- en ondersteuningsplan en een elektronisch patiëntendossier voor de eerste lijn. We zorgen er zo voor dat digitale gedeelde informatie ingezet kan worden voor het bepalen en evalueren van het gezondheidsbeleid, voor wetenschappelijk onderzoek en ter ondersteuning van de zorg- en hulpverlening.

We investeren in digitale hulpverleningskanalen en in de ontwikkeling van een onlinedossier voor de jeugdhulp, in de vorm van een veilig elektronisch begeleidingsplatform, met mogelijkheden voor online- en fysieke ontmoeting, voortbouwend op de ervaringen met online hulpverlening tijdens eerste coronagolf. Op die manier werken we ook aan administratieve vereenvoudiging.

Voor de Vlaamse Sociale Bescherming en het Groeipakket van elke burger geven we een krachtige impuls aan de verdere ontwikkeling van de digitale platformen en toepassingen, waarbij de burger (of zijn vertegenwoordiger) onder andere zelf een aanvraag voor een zorgbudget kan indienen en de status van zijn dossier kan opvolgen (aangevraagd, beslist,…).

We werken aan een maximale, automatische toekenning van rechten, met een minimale tussenkomst van de burger.

Infrastructuur

Ook de bijkomende investeringen in infrastructuur binnen het relanceplan, komen welzijn ten goede. Een kwaliteitsvolle zorginfrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor goede zorg. De coronacrisis heeft in de verf gezet dat die infrastructuur ook flexibel moet zijn om snel te kunnen inspelen op nieuwe behoeften. De Vlaamse Regering trekt 30 miljoen euro uit voor extra strategische forfaits om investeringen in zorginfrastructuur mogelijk te maken. Tegenover dat bedrag aan (jaarlijkse) strategische forfaits staat een totaal investeringsbedrag van ruim 800 miljoen euro voor nieuwbouwprojecten. Daarmee bieden we op korte termijn een antwoord op de noden die er vandaag zijn bij de algemene, psychiatrische en revalidatieziekenhuizen én geven we tegelijk een stevige impuls aan de relance.

Totaalplaatje

Het budget voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding stijgt met 2,5 miljard euro op 5 jaar tijd: van 12,6 miljard naar 15,1 miljard, in de periode 2020-2024.

Daarin zit voor 1,1 miljard euro aan extra beleidsruimte beslist door deze regering. Voor geen enkel andere domein wordt zoveel extra geld uitgetrokken.

Dit komt bovenop de 600 miljoen euro geld voorzien om beloften tot uitbreiding van de vorige regering te betalen.

Dit maakt dat er 1,7 miljard euro aan uitbreiding van het welzijnsbeleid wordt besteed. Historisch en ongezien!