Zorgnet-Icuro positief over regeerakkoord: hervormingen gecombineerd met investeringen

Zorgnet-Icuro, koepel van om en bij de 800 zorgorganisaties in Vlaanderen, hield de tekst van het federale regeerakkoord kritisch tegen het licht. Beoordeling: een ambitieus en verbindend programma voor gezondheidszorg, dat inspeelt op noden en verwachtingen op het terrein. We zijn verheugd in de tekst vele punten terug te vinden die ook wij formuleerden in onze beleidsaanbevelingen. Ze liggen in lijn met de visie en waarden van onze organisatie en de zorgorganisaties die bij ons lid zijn. Zorgnet-Icuro zet graag mee zijn schouders onder de realisatie van deze beleidsintenties. Ze moeten toelaten om de huidige gezondheidscrisis en de vele uitdagingen op langere termijn aan te pakken.

De hoofdlijnen van onze appreciatie:

 • De tekst legt sterk de nadruk op een solidaire samenleving en een solidaire financiering van de gezondheidszorg.
 • Het regeerakkoord plaatst de aanpak van de gezondheidscrisis en de organisatie van de gezondheidszorg bovenaan de agenda. Gezondheid wordt omschreven als “fundamenteel” en “ons hoogste goed”.
 • Er is doorheen de tekst bijzondere aandacht voor mentaal welbevinden en een goede geestelijke gezondheidszorg.
 • Het regeerakkoord bevat een duidelijk budgettair investeringsplan en groeipad: 1,2 miljard extra voor zorgpersoneel (jobs, lonen) en de geestelijke gezondheidszorg aan het begin van de legislatuur. Vanaf 2022 is er een groeinorm van 2,5% bovenop de index. Dat geeft ademruimte en zuurstof voor de sector en laat toe te investeren in nieuw beleid.
 • Uitgangspunt zijn gezondheidsdoelstellingen, met een monitoringsysteem voor opvolging.
 • Doorheen de tekst is er een bijzondere aandacht voor kwaliteit in de zorg.
 • De hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering worden voortgezet.
 • De transmurale samenwerking tussen zorgorganisaties wordt verder ondersteund en aangemoedigd.
 • Het hoofdstuk gezondheidszorg bevat een stevig HR-luik, met een hervorming van de gezondheidszorgberoepen, aandacht voor zij-instromers, loopbaanbeleid en eindeloopbaanregelingen, HBO5 en contractstage.
 • Er is expliciete aandacht voor dataverzameling als bron voor beleid.
 • Een nieuwe staatshervorming zal grondig worden voorbereid. Positief is dat voor de bevoegdheidsverdeling in de gezondheidszorg tijdens deze legislatuur al een aantal concrete initiatieven zullen worden genomen. De tekst vermeldt ook de oprichting van een Toekomstinstituut van de Gezondheidszorg.

Samengevat: de nieuwe regering kan moeilijk een tekort aan ambitie verweten worden.

Margot Cloet: “Zorgnet-Icuro is bijzonder blij met deze tekst die ambitieus is en een verbindende toon uitstraalt. De rol van het middenveld en experten wordt expliciet erkend. Daar zijn we blij om. Investeringen in de zorg worden gecombineerd met hervormingen. Zorgnet-Icuro werkt hier graag aan mee.”

Grootste uitdaging voor de realisatie van dit programma wordt ongetwijfeld de wisselwerking met de regio’s. Heel wat punten uit dit regeerakkoord vereisen overleg en een flankerend beleid in de gemeenschappen en gewesten. Bijvoorbeeld wat betreft preventie, geestelijke gezondheidszorg, armoedebeleid, kwaliteitsbeleid, eerstelijnszorg, om er maar enkele op te noemen. Een constructieve samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus blijft cruciaal. Daarnaast kijken we uit naar de eerste concrete initiatieven van de ministers van staatshervorming.

Margot Cloet: “De eerlijkheid gebiedt ons ook om te zeggen dat een heel aantal van de voorgestelde hervormingen ook al in het vorig regeerakkoord aanwezig waren. Er is al werk verzet op het terrein, werven staan in de steigers, maar er is ook nog veel te doen. We zijn blij dat we opnieuw kunnen vooruitgaan.”