afbeelding jaarverslag Woonzorglijn 2016

WOONZORGLIJN 2016

Het Agentschap Zorg en Gezondheid publiceert vandaag zijn Jaarverslag 2016 van de Woonzorglijn. De Woonzorglijn geeft informatie en advies, en behandelt klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen. Het Jaarverslag 2016 focust enkel op de klachten. Zorgnet-Icuro formuleert de volgende bedenkingen bij het verslag.
In 2016 hanteerde de Woonzorglijn een nieuw en meer verfijnd registratiesysteem. Hierdoor waren er een hoger aantal (deel)klachten. Wegens de verschillende “meetlat” is het moeilijk de cijfers van 2016 te vergelijken met die uit vroegere jaren.
De Woonzorglijn kreeg 172 klachten in 2016, en dit op een totaal van 76.000 bewoners in woonzorgcentra. Er waren 559 deelklachten, waarvan 248 gegrond bleken. Hiervan werden er 45 opgelost, 196 zijn/waren nog in opvolging. Goed nieuws is dat in 96% van de gegronde deelklachten, de betrokken voorziening die ook onmiddellijk heeft rechtgezet of aan een oplossing werkt(e).
Het hoofdaandeel van de klachten ging over kwaliteit van zorg, met name de lichaamsverzorging (27 gegrond) en de personeelsomkadering (35 gegrond). Familie en bewoners verwachten een ruimere personeelsomkadering voor een hoogstaande zorg- en dienstverlening. Zorgnet-Icuro pleit al jarenlang voor extra personeel dat nodig is om de steeds maar stijgende groep zwaar zorgbehoevenden in de woonzorgcentra kwaliteitsvolle zorg te kunnen geven. Dit kan via bijkomende RVT-erkenningen. Het is goed dat de Vlaamse regering voor 2018 bijkomende financiële middelen voorziet voor de zorg van zwaar zorgbehoevende ouderen. Wij pleiten er sterk voor om die bijkomende financiële middelen binnen een meerjarenplan en -begroting te voorzien, zodat op korte termijn de verschillende financiering (ROB/RVT) van de zwaar zorgbehoevenden is weggewerkt. Dit dient zeker te gebeuren in functie van de toekomstige implementatie van de persoonsvolgende financiering.
In verhouding tot het aantal woongelegenheden, bijna 77.000 in uitbating en de 365*77.000 "woonzorgdagen", is het totaal aantal klachten (172) laag.  We dienen ook rekening te houden met de 5000 nieuwe woongelegenheden die in de afgelopen twee jaar werden opgestart. Vele daarvan kampen in de aanvangsfase met “kinderziekten”, waarbij de werking en de zorgprocessen regelmatig dienen te worden bijgestuurd.
Zorgnet-Icuro stelt ook vast dat er nood is aan bijkomende ondersteuning inzake klachtenbehandeling, meer concreet een meer accurate klachtenprocedure. Klachten kunnen gehanteerd worden als leer- en verbetermomenten. Daarvoor zijn een toegankelijke procedure, een correcte analyse en een goede remediëring nodig. Zorgnet-Icuro staat zeker achter het initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid om, in samenwerking met de andere koepelorganisaties en het Agentschap, in 2018 voor de woonzorgcentra informatiesessies te organiseren over het doelmatig en doeltreffend organiseren van interne klachtenbehandeling.
 
Raadpleeg het volledig Jaarverslag 2016 van de Woonzorglijn hier.