Wet ziekenhuisnetwerken goedgekeurd: belangrijke stap voorwaarts in de hervorming van het zorglandschap

De ministerraad keurde zopas het wetsontwerp goed dat het wettelijk kader creëert voor de ziekenhuisnetwerken. Het ontwerp gaat nu naar de Raad van State.

Zorgnet-Icuro is bijzonder blij met de aanpassing aan de ziekenhuiswet van 2008 die de juridische krijtlijnen trekt voor de ziekenhuisnetwerken. De overgrote meerderheid van de Vlaamse ziekenhuizen reageerde positief op de recente oproep van de ministers De Block en Vandeurzen om bekend te maken met welke ziekenhuizen zij in de toekomst een regionaal ziekenhuisnetwerk willen vormen dat onderling taakafspraken. Het nieuwe Vlaamse ziekenhuislandschap krijgt hierdoor vorm. Het was alleen wachten op een wettelijk kader om de intenties een duurzaam karakter te geven. Zorgnet-Icuro drong hierop sterk aan in de afgelopen weken. Dat kader is er nu, en legt de weg open voor het aangaan van formele samenwerkingsverbanden. Het is een definitieve stap in een hervorming van het ziekenhuislandschap die best revolutionair mag genoemd worden.  

De wet bepaalt dat de netwerken tegen 1 januari 2020 moeten gevormd zijn op het terrein. Ziekenhuizen moeten daarbij rekening houden met volgende criteria:

  • Locoregionaal netwerk: elk algemeen en universitair ziekenhuis moet deel uitmaken van een locoregionaal ziekenhuisnetwerk. Deze netwerken bestrijken de bevolking van een geografisch aansluitend gebied. Hieronder valt ook zorg die dicht bij de patiënt thuis moet worden verleend, zoals ouderenzorg of gewone pediatrische zorg. De patiënt behoudt echter altijd de keuzevrijheid wat betreft zijn of haar ziekenhuis of netwerk.
  • Rechtspersoonlijkheid: elk netwerk moet rechtspersoonlijkheid hebben en over een eigen beheersorgaan beschikken om de taken uit te voeren waarmee het is belast (zie hieronder).
  • Geografische aaneensluitend: de netwerken moeten geografisch aaneensluitend zijn. De organisatie van deze geografische aaneensluiting in het veld valt onder de bevoegdheid van de deelstaten.
  • Aantal netwerken: maximaal 25 netwerken kunnen worden gecreëerd. De verdeling over de verschillende regio's van het land wordt momenteel besproken in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

De ziekenhuisnetwerken zijn verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Strategie: de netwerken bepalen de te volgen strategie om te weten welke gespecialiseerde zorgtaken op welke plaats binnen het lokale netwerk van klinieken moeten worden uitgevoerd. Gespecialiseerde zorgmissies moeten beschikbaar zijn in elk lokaal regionaal netwerk, niet in elk ziekenhuis.
  • Coördinatie: een tweede belangrijke opdracht zal bestaan uit het coördineren van het algemene zorgaanbod en gespecialiseerde zorgmissies tussen ziekenhuizen binnen hetzelfde lokale klinische netwerk.
  • Referentiepunten: een aantal meer gespecialiseerde zorgen zoals de complexe oncologische chirurgie of hartchirurgie zullen niet in elk netwerk beschikbaar zijn. De netwerken zullen daartoe overeenkomsten sluiten met ziekenhuizen die dergelijke zorg wel aanbieden (de zogenaamde "referentiepunten").

Inzake het bestuur van de netwerken opteert minister De Block voor een consensusmodel tussen de artsen en de beheerders. Dat betekent dat elke beslissing die een impact heeft op de medische organisatie in onderling overleg wordt genomen. Elk ziekenhuis dat deel uitmaakt van een netwerk zal ook vertegenwoordigd zijn in de beheersorganen van het netwerk. Dit beheersorgaan moet bestaan uit een voldoende aantal leden met deskundigheid op gezondheidsgebied en ook ten minste één onafhankelijke directeur.

Zorgnet-Icuro drukt een zekere bezorgdheid uit over dit consensusmodel. We hopen vooral om met de artsen tot een model te komen dat werkbaar is in de praktijk. De koepel is hierover nog steeds in gesprek met de artsenverenigingen.

Meer informatie?
Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder, 0478 39 85 63