zorgpersoneel
24/11/2020
Personeel en Organisatie Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Voorakkoord Vlaamse social profit: zorgpersoneel krijgt zelfde waardering als federale sectoren

De Vlaamse regering trekt 577 miljoen euro uit voor het personeel in de verschillende Vlaamse social-profitsectoren. Het leeuwendeel daarvan, 412 miljoen, gaat naar een substantiële aanpassing van de lonen vanaf begin 2021. De rest van de middelen wordt geïnvesteerd in kwaliteitsmaatregelen en extra medewerkers. Zorgnet-Icuro is blij met het extra budget waardoor het zorgpersoneel een gelijke waardering kan krijgen als dat in de federale zorgsectoren. Het is een belangrijk signaal voor de mensen die in de afgelopen maanden hard werk hebben geleverd in de crisis.

Bekijk de toelichting van Margot Cloet over dit sociaal akkoord op Terzake.

Het voorakkoord is van toepassing zowel op de sectoren die sinds de staatshervorming van 2014 naar Vlaanderen zijn overgeheveld (ouderenzorg, PVT, revalidatieziekenhuizen, revalidatiecentra, beschut wonen) als op de “klassieke Vlaamse sectoren” (centra geestelijke gezondheid, sector personen met een beperking, gezinszorg, kinderopvang, maatwerkbedrijven, socio-culturele sector enz.). Het voorakkoord wordt momenteel in de verschillende (sub)sectoren besproken. De verdere concrete uitwerking gebeurt daarna in sectoronderhandelingen. 

Met de middelen voor koopkracht (412 miljoen euro) kunnen de “overgedragen sectoren” vanaf begin 2021 – net als in de ziekenhuizen – het loonmodel IF-IC volledig uitrollen. In de sectorale onderhandelingen zal beslist worden of hiermee aan het begin van het jaar wordt gestart, of dat een deel van de middelen voor 2021 in de vorm van een premie onmiddellijk aan de mensen zal worden gegeven. De volledige uitrol van IF-IC betekent een verhoging van 6% op de totale loonmassa. 

Margot Cloet: “Zorgnet-Icuro is de afgelopen maanden in het overleg blijven hameren op middelen voor de volledige implementatie van IF-IC. IF-IC is een hedendaags loonmodel dat de competenties en de effectieve functie die iemand opneemt, meer in rekening brengt dan puur het diploma. Het is bijzonder belangrijk dat nu ook de woonzorgcentra, revalidatieziekenhuizen en PVT’s volledig in het systeem kunnen stappen. Zorgpersoneel is schaars op de arbeidsmarkt. Om hen te kunnen aantrekken is een gelijkwaardige startpositie bijzonder belangrijk. We zijn dan ook bijzonder blij dat nu ook Vlaanderen die kaart trekt.” 

De overige 165 miljoen euro van de extra middelen zal de Vlaamse regering in de verschillende social-profitsectoren inzetten voor kwaliteitsmaatregelen en extra personeel (minstens 50 miljoen euro). Voor de ouderenzorg is dat 30 miljoen euro. De overheid zet hiermee een belangrijke eerste stap om de werkdruk beheersbaar te houden, onder meer in de residentiële ouderenzorg. Eind september had de Vlaamse regering al beslist om 100 miljoen vervroegd vrij te maken om een effectieve RVT-financiering te voorzien voor alle zwaar zorgbehoevende ouderen. Die middelen zullen vertaald worden in extra zorgpersoneel.

Margot Cloet: “De Covid-crisis heeft het besef doen groeien dat kwaliteitsvolle zorg nood heeft aan voldoende handen, maar in de woonzorgcentra bijvoorbeeld ook aan een middenkader dat de professionalisering van de zorg moet begeleiden. Dat zal ook op langere termijn investeringen vragen. De extra budgetten die de Vlaamse regering nu vrijmaakt geven het personeel de waardering waar ze recht op hebben. Maar het zal nodig zijn het maatschappelijk debat te blijven voeren over waar we in de toekomst met de langdurige zorg naartoe willen en wat we daar als samenleving voor over hebben”.

Zorgnet-Icuro is alvast vragende partij om samen met alle stakeholders én de overheid hierover blijvend in gesprek te gaan.