08/06/2018
Personeel en Organisatie

Vlaanderen investeert in zorg en welzijn. Sociaal akkoord ondertekend

Vandaag ondertekenden de werkgevers, werknemers en de Vlaamse overheid een nieuw sociaal akkoord (VIA 5) voor de social profit. De sociale partners sluiten hiermee een lange onderhandelingsperiode met een positief en hoopvol resultaat af. Zorgnet-Icuro is verheugd dat de Vlaamse regering hiervoor een flink pak middelen vrijmaakt en aangeeft om voort te willen investeren in zorg en welzijn. Dat geeft de sector stimulansen om verder te werken aan een kwaliteitsvolle zorg op maat van elke Vlaamse burger.

In totaal gaat het om een half miljard extra middelen voor drie grote luiken: meer koopkracht voor de werknemers, meer werkbaar en wendbaar werk en een kwaliteitsvol zorgaanbod. Sinds de zesde staatshervorming vallen een reeks zorgsectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering, die voordien gevat waren door de federale sociale akkoorden.  Concreet gaat het om de ouderenzorg, de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), de initiatieven beschut wonen, de revalidatieziekenhuizen en de psychosociale revalidatiecentra. Voor alle personeelsleden die in deze zorgvoorzieningen werken is het Vlaams sociaal akkoord voor de eerste maal van toepassing. Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt ongeveer 33% van de werknemerspopulatie gevat door het VIA.

Het voorziene koopkrachtbudget van ca. 70 miljoen euro op kruissnelheid (vanaf 2020, met een opstap in 2018 en 2019) geeft de werkgevers de ademruimte om de inzet van hun medewerkers te valoriseren en om zich als aantrekkelijke werkgevers te kunnen positioneren op de arbeidsmarkt. En dat is ook nodig. De krapte op de arbeidsmarkt laat zich immers maand na maand meer voelen, en de “war for talent” wordt een belangrijk issue in de komende jaren. Voor de sectoren vertegenwoordigd door Zorgnet-Icuro zullen de middelen concreet gaan naar een versterking van de tweede pensioenpijler en naar een dertiende maand voor de centra geestelijke gezondheid. In de PVT, de categorale ziekenhuizen, ouderenzorg, revalidatie en initiatieven beschut wonen zal vanaf 2019, naar analogie met de ziekenhuizen (federaal gefinancierd), de eerste fase van de IFIC-functieclassificatie met de bijhorende loonschalen worden uitgerold.

Er worden daarnaast ook budgetten vrijgemaakt voor om een betere zorg en dienstverlening te kunnen garanderen. Voorts bevat het akkoord een reeks maatregelen met als doel het werk werkbaar te houden voor de medewerkers, en dat in een sector die meer dan gemiddeld met burn-out te kampen heeft. Zo zal er bijvoorbeeld ingezet worden op meer stabiele en voorspelbare uurroosters. De werkgevers zullen zelf fors investeren in digitalisering, opleidingen en een flexibel aanbod, zodat de vragen naar zorg op maat zoveel mogelijk kunnen worden beantwoord.

Lees ook de persberichten van de Vlaamse ministers:
Jo Vandeurzen
Sven Gatz