Toekomstbestendig beleid voor de Vlaamse woonzorgcentra - Zorgnet-Icuro tevreden met langetermijnperspectief

De Vlaamse regering keurde op 1 december 2017 de conceptnota goed die de grote bakens uitzet voor de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen van de komende jaren. Zorgnet-Icuro vindt het positief dat Vlaanderen voor het eerst de ambities voor de ouderenzorg formuleert in een langetermijnperspectief tot 2025. De bijkomende personeelsinzet voor bewoners met een hoge zorgzwaarte is cruciaal. Minister Vandeurzen bevestigt dat dit een prioriteit wordt in de komende jaren. 

Zorgnet-Icuro is al lang vragende partij voor het afsluiten van een protocolakkoord tussen de overheid en de sector met wederzijdse engagementen voor het realiseren van een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare residentiële ouderenzorg. Belangrijk is dat zorgaanbieders een perspectief op langere termijn aangereikt krijgen, zodat zij projecten in de steigers kunnen zetten waarvan de realisatie meerdere jaren in beslag neemt. We hopen dat het protocolakkoord nog deze legislatuur effectief wordt ondertekend tussen de Vlaamse regering en de koepels, zodat de wederzijdse engagementen stevig worden verankerd.  

Eenieder die vertrouwd is met de residentiële ouderenzorg, weet dat de groep van 80-plussers gestaag toeneemt, dat mensen graag zo lang mogelijk thuis blijven en pas naar een woonzorgcentrum gaan op het ogenblik dat ze het met thuiszorg alleen niet meer redden. Bewoners in een woonzorgcentrum zijn daardoor gemiddeld ouder en veel meer zorgbehoevend dan vroeger. De personeelsnormen zijn hier echter niet op aangepast, de zorgfinanciering van de overheid al helemaal niet. De minister bevestigt nu dat verder werk wordt gemaakt van bijkomende RVT-financiering. Zorgnet-Icuro vraagt dat op termijn elke zwaar zorgbehoevende in de Vlaamse woonzorgcentra ook de personeelsomkadering krijgt die nodig is om deze personen kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren. De Vlaamse regering dient de stijging van de zorgzwaarte te verankeren als een structurele kostenfactor en die in de Vlaamse begroting mee op te nemen.

De minister kondigt ook een verdere uitbreiding van het aanbod aan. Hier vraagt Zorgnet-Icuro dat er vanaf 2020 niet wordt ingezet op uitbreiding maar wel op de reconversie van voorafgaande vergunningen en erkenningen in de ouderenzorg, zodat er een meer gedifferentieerd zorgaanbod kan worden uitgebouwd.   

De initiatieven die de overheid aankondigt inzake de ondersteuning van de zorgkwaliteit worden toegejuicht. Burgers moeten immers een weloverwogen keuze kunnen maken voor een zorgvoorziening en dat op basis van objectieve kwaliteitscriteria. Zorgnet-Icuro bracht hiervoor enkele jaren geleden PREZO Woonzorg op de markt, een integraal kwaliteitssysteem waarmee zorgvoorzieningen concreet aan de slag kunnen.

Wat betreft de dagprijzen is Zorgnet-Icuro geen voorstander van een strikt gereguleerd systeem. Het handhaven van vaste dagprijzen wordt immers moeilijk wanneer de overheid eenzijdig nieuwe regels en normen gaat opleggen waar geen financiering tegenover staat.  Voor Zorgnet-Icuro is de effectieve realisatie van een uniform boekhoudkundig systeem prioritair. We pleiten al langer voor een transparante communicatie over het financieel beheer van de woonzorgcentra, die allemaal deels gefinancierd worden met middelen van de belastingbetaler. Een betaalbare én kwaliteitsvolle ouderenzorg moet het einddoel zijn; voor ons moet elke winst in sociale ondernemingen geherinvesteerd worden in de zorg.

Wat betreft de invoering van de persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg: gewapend met de ervaringen uit de sector personen met een beperking pleit Zorgnet-Icuro voor een behoedzame en weloverwogen invoering, en zeker pas op het ogenblik dat er voor elke zwaar zorgbehoevende RVT-financiering is. Wij stellen een voucher voor, en geen cashbudgetten, zeker voor de groep van zwaar zorgbehoevende ouderen.

Zorgnet-Icuro hoopt dat deze regering én ook de volgende deze ambitieuze plannen in effectief beleid mét de daarbij horende meerjarenbudgetten omzet.

Lees het volledige persbericht van minister Vandeurzen

Herbeluister de uitzending van Hautekiet op 5/12 met Margot Cloet.
 

Meer info?
Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder, 0478 39 85 63
Patrick Vyncke, directeur ouderenzorg, 0477 72 31 39