Teststrategie besproken op recentste Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Persbericht vanuit de IMC Volksgezondheid:

De stand van zaken inzake testing en de contactopvolging werd uitvoerig besproken op de IMC Volksgezondheid van woensdag 20 mei. Inzake de contactopvolging zijn een aantal verbeteracties overeengekomen om het bereik en de doeltreffendheid ervan te verhogen. Het koninklijk besluit over het gegevensbeheer werd verlengd tot eind juni in afwachting van het wettelijk kader dat in het federaal parlement zal worden besproken. De ministers willen de bevolking ook beter informeren over het doel en de werking van de contactopvolging, onder meer over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en zullen daartoe een gemeenschappelijk initiatief nemen. De IMC besprak daarnaast de stand van zaken van de teststrategie, in het bijzonder ook de mogelijkheden van serologische testen binnen een globale teststrategie. Een grondige bespreking wordt op de volgende IMC voorzien.

Op advies van de GEES, de expertengroep over de exitstrategie, heeft de IMC ook een kader afgesproken voor een versterkte en versnelde monitoring van de epidemie. Bedoeling daarvan is lokale heropflakkeringen van besmettingen, of een eventuele tweede golf, zo snel mogelijk op te merken en gerichte maatregelen te nemen. Dat systeem wordt ook ‘second line of defence of virus resurgence management’ genoemd. Het is complementair met de contactopvolging die plaatsvindt
wanneer een besmetting van individuen wordt vastgesteld. Bij de uitbouw van de tweedelijnsdefensie zal worden voortgebouwd op de bestaande expertise en capaciteit van de surveillancediensten van de deelstaten voor besmettelijke ziektes. Dat kader zal nu verder worden verfijnd zodat het op korte termijn kan worden uitgevoerd.

Vervolgens keurde de IMC ook een protocolakkoord goed over de oprichting, organisatie en financiering van triage- en afnamecentra. Dat protocolakkoord formaliseert en preciseert de eerdere afspraken die tussen de overheden zijn gemaakt. Het akkoord is opgemaakt in samenwerking met de huisartsenverenigingen en regelt onder meer de opdrachten van de triage- en afnamecentra, hun toegankelijkheid, bevoorrading, financiering, hun samenwerking met de labo’s en de rol van de huisartsenkringen.

Ten slotte herbevestigde de IMC het belang van maatregelen voor het mentale welzijn in deze Covid-19-periode. Alle ministers namen daarrond al maatregelen, zoals extra financiering, personeel, oprichting van tijdelijke opvangdiensten voor kinderen, een campagne naar kinderen over intrafamiliaal geweld, sensibilisering, praktische instrumenten, enzovoort. In de voorbije weken hebben hun diensten ook samen richtlijnen uitgestuurd naar alle zorginstellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. De ministers engageerden zich om gerichte acties te blijven nemen, elkaar te informeren en te zorgen voor efficiënte samenwerking.