Terugblik op het 11de symposium 'Beroepsgeheim: onze zorg'

Op vrijdag 19 oktober 2018 organiseerde de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie (voorheen ‘Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK)) van Zorgnet-Icuro haar 11de symposium Beroepsgeheim: onze zorg.

Het traditionele beroepsgeheim is in volle evolutie. Goed informeren en helder communiceren zijn cruciaal voor de zorgrelatie. Zoals zo vaak in de zorg, zit ook daarin een paradox of een creatieve spanning: tussen vertrouwelijkheid (traditioneel) en transparantie en overleg (actueel). Ook nu moet gewaarborgd blijven dat ‘vertrouwelijkheid’ naast ‘veiligheid’ een pijler is van de gezondheidszorg. De juridisch/ethische regeling van het beroepsgeheim beschermt immers traditioneel zowel de belangen van de individuele patiënt, als het maatschappelijk belang van een ‘vertrouw-volle’ gezondheidszorg. Recent zien we wetswijzingen aan het strafrechtelijk geregelde beroepsgeheim en in het GDPR-dossier. Er zijn ook tal van casussen in de pers naar voren gekomen. En in het werkveld zien we nieuwe vormen van informatiedeling, overleg en afsprakenkaders tot stand komen tussen zorg- en hulpverleners, maar ook vanuit de zorgsector met politie en justitie.

Meer dan voldoende onderwerpen en belangrijke ontwikkelingen om vanuit verschillende hoeken op te focussen. Dat vonden ook de 250 deelnemers die op vrijdag 19 oktober naar het PXL-Hasselt trokken.

In het voormiddaggedeelte konden zeluisteren naar drie lezingen rond de thematiek.

  1. De eerste lezing schetste vanuit juridisch perspectief de globale krachtlijnen en recente wetswijzigingen. Daarnaast wordt ook gefocust op gedeeld of toevertrouwd beroepsgeheim in de context van elektronisch gedeelde informatie. Bijzondere aandacht gaat ook naar de positie van de patiënt binnen het beroepsgeheim.
  2. In de tweede lezing kwam de ethische duiding aan bod aan de hand van de casus van het voorwaardelijk gedeelde beroepsgeheim bij het uitwisselen van info in een team of netwerk.  
  3. De derde lezing belichtte het beroepsgeheim in de levensbeschouwelijke context, gaande van het traditionele biechtgeheim tot het beroepsgeheim van alle geestelijk verzorgers uit diverse levensbeschouwingen.

Tijdens een panelgesprek gingen de sprekers met elkaar in debat over een aantal concrete vragen naar aanleiding van een casus. Ook de deelnemers konden hun vragen stellen.

In de namiddag konden de deelnemers twee workshops volgen, die telkens op een aantal deelthema's focusten.

  1. Integere omgang met vertrouwelijke gegevens in de context van technologische evoluties.
  2. Delen van informatie met justitie.
  3. Delen van informatie met familie.
  4. Beroepsgeheim van geestelijk verzorgers in de zorgsector.

De deelnemers sloten de leerzame dag af met een korte receptie.

Depowerpointpresentaties van dit symposium staan op onze website. Het verslag verschijnt later in het tijdschrift Ethische Perspectieven.