Richtlijn moet zorgen voor kwaliteitsvol levenseinde voor alle mensen

De recent verspreide richtlijn van de Belgische Vereniging Gerontontogie en Geriatrie en de diensten geriatrie van het UZ Leuven en het UZ Gent omtrent besluitvorming rond behandeling/doorverwijzing van Covid-19-patiënten in woonzorgcentra heeft bij sommigen de wenkbrauwen doen fronsen en de vraag doen stellen of hiermee oudere mensen louter omwille van hun leeftijd niet meer zullen worden opgenomen en behandeld in de ziekenhuizen. Voor alle duidelijkheid: dat is niet het geval.

Deze richtlijn heeft niet tot doel om de capaciteit van de ziekenhuisbedden te vrijwaren door ouderen per definitie te weren uit de ziekenhuizen. Ook is het niet de bedoeling om leeftijd as such als criterium voor zorg te nemen.

Deze richtlijn, die we vanuit Zorgnet-Icuro mee ondersteunen, heeft wél tot doel om - in het kader van vroegtijdige zorgplanning - een kwaliteitsvol levenseinde te garanderen voor alle mensen. De richtlijn is een hulpmiddel dat hulpverleners, artsen en zorgteams in staat stelt om in situaties van ernstige zorgnood de medisch meest correcte en humane oplossing te bieden. Dat moet altijd geval per geval zorgvuldig bekeken worden, rekening houdend met wat de bewoner wil en het draagvlak van het personeel van het woonzorgcentrum. Het belangrijkste daarbij is: wat is de beste zorg op dat moment? Het gaat erom om relatief snel accurate en goed onderbouwde beslissingen te kunnen nemen die de grootste kans bieden op een menswaardige levenseindezorg in de beste omstandigheden. 

De richtlijn biedt structuur en inhoud aan het multidisciplinair overleg omtrent concrete casussen. Als dusdanig zorgt ze voor consistentie en transparantie in de besluitvorming en biedt ze een belangrijke houvast voor ethisch verantwoorde en kwaliteitsvolle zorg voor kwetsbare ouderen.

Om dit te kunnen realiseren in de dagelijkse realiteit is er een essentieel praktische voorwaarde. Samen met de andere koepels vraagt Zorgnet-Icuro uitdrukkelijk dat de woonzorgcentra over voldoende beschermend materiaal kunnen beschikken om deze mensen te kunnen verzorgen (mondmaskers, beschermende kledij, brillen, …). Menswaardige zorg is meer dan mooie woorden. We hebben hiervoor zeer dringend concrete ondersteuning nodig.

--> Om door te gaan naar de FAQ ethiek: klik hier.