Resultaten onderzoek desinfectie endoscopen bekendgemaakt: Samen werk maken van verbetering via algemeen eisenkader

Vandaag maakt het Zorginspectie de resultaten bekend van zijn inspectie-onderzoek naar de manier waarop de Vlaamse ziekenhuizen omspringen met de reiniging, desinfectie en de bewaring van flexibele endoscopen met lumen. De resultaten van deze nulmeting tonen aan dat er nog ruimte is voor verbetering. Daarvoor is er nood aan een eisenkader, zodat de normen voor iedereen duidelijk zijn. Zorgnet-Icuro engageert zich om dit samen met het Agentschap Zorg & Gezondheid en de betrokken beroepsgroepen in de komende maanden uit te werken.

Zorginspectie deed een bevraging bij 58 ziekenhuizen met endoscopische activiteiten, en een plaatsbezoek in 12 ziekenhuizen. Dat gebeurde in de zomer van 2016. De conclusies van het beleidsrapport zijn formeel: de praktijk toont dat er nog te vaak onzorgvuldig wordt omgesprongen met de desinfectie. Tegelijk kan Zorg en Gezondheid niet aangeven welke risico’s dit voor de patiënt inhoudt.

Dit rapport toont op een geobjectiveerde manier aan dat er ruimte is voor verbetering. We begrijpen dat dit onderzoek vragen oproept bij patiënten én zorgverleners. De oorzaken voor deze resultaten zijn divers. De desinfectie van endoscopen is een complexe materie, arbeidsintensief en vooral manueel werk. Weinig processen kunnen worden geautomatiseerd. Ziekenhuizen beschikken tot nu niet over een algemene set van door de overheid gevalideerde normen die ze dienen na te leven. Daardoor verschillen de in de praktijk gevolgde processen sterk van elkaar. Veel heeft ook te maken met de infrastructuur waarover ziekenhuizen beschikken. In een aantal “nieuwbouwziekenhuizen” verloopt het endoscopieproces volgens de nieuwste inzichten en technieken. Er zullen dus in de toekomst zeker investeringen in infrastructuur nodig zijn om de globale resultaten te verbeteren.

We verwachten dat ook de accreditatietrajecten, die de ziekenhuizen momenteel aan het doorlopen zijn, verbetering zullen brengen.  Bij een accreditatie worden de endoscopieprocessen in ziekenhuizen uitvoerig gecontroleerd. Ondertussen behaalden 22 ziekenhuizen hun externe accreditatie; het merendeel verwacht voor eind 2017 hun definitieve audit. 

Het is duidelijk dat het probleem op een systematische en globale manier dient te worden aangepakt. Zorgnet-Icuro is samen met de sector vragende partij om op korte termijn een sluitend eisenkader uit te werken. Daarin moet duidelijk bepaald worden welke zaken cruciaal zijn om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren. We vragen ook dat het eisenkader afgestemd wordt op de normen die opgelegd worden door de accreditatie-instanties. Het zou ook goed zijn dat Zorginspectie ons het bevragingsinstrument in zijn huidige vorm aanlevert, zodat meteen gerichte controles kunnen worden uitgevoerd. We vragen ook dat dezelfde normen gelden in alle settings, dus niet enkel in de ziekenhuizen maar ook in de privé-praktijken van de artsen (die in dit onderzoek niet werden geïnspecteerd). Tot slot mag ook de budgettaire impact niet geminimaliseerd worden. We gaan hierover graag in constructieve dialoog met de bevoegde overheden.

Metingen dienen het startpunt te zijn van gerichte verbeteracties. Dit onderzoek naar endoscopie toont dat een gezamenlijk optreden van alle partijen – ziekenhuizen, zorgverstrekkers en overheid – nodig is. Laat ons hiervan snel werk maken. 

Lees het persbericht van Zorginspectie.

Lees het volledige beleidsrapport.