Regeerakkoord schept kansen voor geïntegreerd zorgbeleid

PERSBERICHT. Zorgnet Vlaanderen nam het Vlaams regeerakkoord onder de loep en is globaal positief en hoopvol gestemd over het hoofdstuk over welzijn en gezondheid.

De Vlaamse regering kondigt aan verder werk te zullen maken van de Vlaamse Sociale Bescherming. Het systeem van tegemoetkomingen zal hierdoor voor de gebruiker eenvoudiger en overzichtelijker worden. Zorgnet Vlaanderen vindt het belangrijk dat de zorgnoden op een eenvormige manier zullen worden ingeschat en de gebruiker een gelijke toegang krijgt tot de verschillende zorgvormen en tegemoetkomingen. Vlaanderen realiseert hiermee een belangrijke doelstelling van de 6de staatshervorming: een efficiënter en meer geïntegreerd beleid voor welzijn en gezondheid. Zorgnet Vlaanderen pleitte sinds lang voor meer homogene bevoegdheidspakketten.

Wat betreft de ouderenzorg is het een positieve evolutie dat er meer samenwerking komt tussen de eerste lijn, de thuiszorg, de residentiële zorg en allerlei tussenvormen. Samenwerking en netwerking vormen inderdaad de aangewezen concepten om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. We stellen met tevredenheid vast dat de overheid inzet op sociaal ondernemerschap en minder betuttelend wil optreden. Zorgnet Vlaanderen zal in september zijn organisatieconcept voor de zorg voor personen met een langdurige zorg- en ondersteuningsvraag voorstellen. Dit concept spoort perfect met de nu genomen politieke opties.

Zorgnet Vlaanderen uit wel zijn bezorgdheid over het budgettaire plaatje en vraagt meer duidelijkheid over de middelen die zullen beschikbaar zijn voor de financiering van de zorgverzwaring (bewoners in een woonzorgcentrum zijn nu gemiddeld veel zorgbehoevender dan vroeger) en voor het uitbreidingsbeleid (nodig om de vergrijzing op te vangen). Gezien de totaliteit van de besparingen die in het vooruitzicht worden gesteld, wordt dit hoe dan ook een moeilijke oefening. Zorgnet Vlaanderen zal er steeds voor ijveren dat er in de besteding van de middelen prioriteit  wordt gegeven aan de zwaarst zorgbehoevenden.

Wat betreft het investeringsbeleid zijn we tevreden met de vermindering van de planlast en de vereenvoudiging van de procedures. We zijn bereid mee te werken aan het uitwerken van een nieuw financieringssysteem voor de infrastructuur van de residentiële ouderenzorg en de algemene ziekenhuizen.

Het regeerakkoord schuift ook de horizontale zorgnetwerken en klinische netwerken als concepten naar voor, zoals die zijn uitgewerkt in het memorandum van Zorgnet Vlaanderen. Onze zorgvoorzieningen zijn dan ook meer dan bereid de hand te reiken aan actoren in de eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn, wonen, onderwijs… om de samenwerking op het terrein concreet gestalte te geven.

Wat betreft de geestelijke gezondheidszorg ondersteunen wij het facettenbeleid dat een belangrijke hefboom is om een brede verankering in de samenleving vorm te geven (zoals onderwijs, werk, wonen…). In samenwerking met de federale overheid kan de integrale jeugdhulp afgestemd worden op de reeds ontwikkelde initiatieven in het domein van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en dienen organisatievormen verankerd te worden die de vermaatschappelijking realiseren.

Tot slot is Zorgnet Vlaanderen verheugd dat zij als koepelorganisatie een stem zal hebben in de nieuwe Vlaamse overlegstructuren. We zijn bereid de aanwezig kennis en expertise m.b.t. de over te dragen federale gezondheidssectoren in te zetten om de overdracht naar Vlaanderen zo vlot mogelijk te laten verlopen. De overdracht is een grote en moeilijke operatie. We zijn er echter van overtuigd dat minister Vandeurzen dit transitieproces vakkundig in goede banen zal leiden en zal zorgen voor de nodige continuïteit.