Psychoactieve medicatie in de woonzorgcentra: hoe gaat het project verder?

Sinds 2018 kunnen woonzorgcentra in het kader van het project ‘Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra’ een beroep doen op procesbegeleiders voor verschillende gezondheidsthema’s waaronder het gebruik van psychofarmaca. Een procesbegeleider ondersteunt het woonzorgcentrum, hij/zij werkt als een neutrale begeleider en levert expertise over het ontwikkelen en implementeren van een psychofarmacabeleid. Voor het thema psychofarmaca werden recent wijzigingen aangebracht in het draaiboek, namelijk de monitoringtool. De wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Wijzigingen in het opvolgen van het geneesmiddelengebruik

Bij de vertaling van het kwaliteitsverbeteringsproject uit het woonzorgcentrum Leiehome werd gezocht naar een kostenefficiënte manier van gegevensverzameling binnen de categorie geneesmiddelengebruik. Er werd aan de start van het project voor gezorgd dat de apotheker niet zelf de aantallen van afgeleverde geneesmiddelen en psychofarmaca moest berekenen. Die informatie werd door het Farmaflux-platform verzameld en aan de toeleverende apotheker gerapporteerd. Dit initiatief kwam voort uit een engagement tussen APB, VAN en VAD en werd in een eerste fase gefinancierd door de Vlaamse overheid. Gezien deze financiering tijdelijk was en niet verder gecontinueerd kon worden, dienen de gegevens binnen de categorie geneesmiddelengebruik vanaf januari 2021 op een alternatieve manier gegenereerd te worden. In functie hiervan werkte VAD een vereenvoudigde monitoringtool uit.

Dit verandert echter niets aan de rol van de apotheker of aan de meerwaarde van het werken met de monitoringtool. De cijfers zijn een goede stimulans voor alle medewerkers – paramedisch en zorgpersoneel, onderhoudsmedewerkers en bezoekende huisartsen – om aan de slag te gaan. De informatie uit de monitoringtool helpt mee bepalen welke acties eerst worden uitgevoerd, welke informatie eerst aan bod komt in of op een Medisch Farmaceutisch overleg (MFO’s) en/of welke ondersteuning het meest nodig is.

Het belang van een goede samenwerking

Binnen dit project wordt niet top-down gewerkt, het motiveren van medewerkers is noodzakelijk om successen te creëren. Daarom ligt de focus op een interdisciplinaire samenwerking. Er is steeds een persoon die dit project zal coördineren: de psychofarmacacoördinator. Ieder lid van dit team speelt een belangrijke rol. Zo kunnen apothekers actief betrokken deelnemen aan MFO’s en IPO’s, cijfergegevens en de evolutie ervan presenteren en bespreken op infoavonden, stellen ze hun expertise ter beschikking van het woonzorgcentrum onder meer om medicatienazichten uit te voeren, meer bepaald met focus op een optimalisatie van het gebruik van psychoactieve medicatie in het woonzorgcentrum.

Auteur en meer info: Kaatje Popelier (kaatje.popelier@vad.be)