Oproep aan de Vlaamse regering - Stop de discriminatie van de medewerkers in de Vlaamse zorgsectoren

Enkele dagen geleden kondigde de federale regering aan dat zij 200 miljoen euro extra uittrekt voor premies bestemd voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Die premie komt bovenop het federaal sociaal akkoord voor de zorgsector dat al begin juli werd afgesloten. De Vlaamse regering kondigde toen aan om ook werk te maken van betere loons- en arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers die werken in de zorgsectoren onder Vlaamse bevoegdheid. Meer dan vier maanden later zit het zorgpersoneel nog altijd te wachten op het broodnodige signaal aan waardering. De discriminatie tussen federaal en Vlaams zorgpersoneel wordt stilaan onhoudbaar.

Lees het nieuwsitem op VRT NWS.

Federale maatregelen

Sinds het begin van de coronacrisis namen de Kamer en de federale regering een aantal belangrijke beslissingen ter versterking van het personeel dat werkt in de algemene en psychiatrische ziekenhuizen van ons land. Op 18 juni bestendigde de Kamer de ruim 400 miljoen van het Zorgpersoneelsfonds voor 2020. Die middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor de aanwerving van extra medewerkers en de vorming van het personeel. Eind juni keurde de Kamer de zorgpremie goed, in de vorm van een consumptiecheque voor het federale zorgpersoneel. Begin juli werd dan een historisch federaal sociaal akkoord gesloten tussen sociale partners en overheid. De overheid investeert hiermee 600 miljoen, bestemd voor een substantiële en structurele verhoging van de lonen en een verbetering van de werkomstandigheden. Onder meer het IF-IC-baremasysteem zal hiermee volledig uitgerold worden in de ziekenhuizen. En deze week kwam daar – als blijk van waardering in deze crisistijden - de beslissing van 200 miljoen extra bovenop, waarmee het ziekenhuispersoneel een extra eindejaarspremie zal krijgen.

Ondertussen in Vlaanderen

Alle hierboven opgesomde maatregelen zijn alleen van toepassing op het zorgpersoneel dat onder federale bevoegdheid valt. In de zorgsectoren die in 2014 naar Vlaanderen werden overgedragen, werken nog eens bijna 100.000 medewerkers. Zij kregen tot nu toe nog geen enkele loonsverhoging of crisispremie. De Vlaamse regering gaf de afgelopen maanden te kennen dat zij alles wilde inzetten op een nieuw sociaal akkoord, het zogenaamde VIA6. Begin juli gingen de onderhandelingen tussen de overheid, werkgevers en vakbonden van start. Vier maanden later is er nog geen enkel concreet resultaat, en dat terwijl de crisissituatie in bijvoorbeeld de woonzorgcentra even nijpend is als in de ziekenhuizen.

Stop de discriminatie

Zorgnet-Icuro vraagt de Vlaamse regering met aandrang dat zij onverkort werk maakt van een concreet engagement en investeert in het Vlaamse zorgpersoneel, met een gelijkaardig sociaal akkoord als voor de federale sectoren. Niet over zes maanden, maar heel binnenkort. Met stijgende besmettingscijfers en uitbraken, bijvoorbeeld in de Vlaamse woonzorgcentra, gaat het personeel er door heel zwaar weer. Zij hebben evengoed nood aan een betekenisvolle financiële waardering en meer handen in de zorg. Zo zijn een volledige uitrol van IF-IC, bijkomend personeel en extra premies voor 2020 absoluut nodig. Als de discriminatie aanhoudt, dreigt een steeds grotere leegloop in de Vlaamse zorgsectoren. Kwaliteitsvolle zorg komt dan in het gedrang.

We verwijzen uitdrukkelijk naar de duidelijke aanbeveling van de parlementaire commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid in functie van een 2de golf: “Voorzie extra steun voor zorgwerkers in een structureel betere omkadering. Maak snel werk van een sociaal akkoord met de zorg- en welzijnssector zodat de eerste maatregelen al in 2021 ingang kunnen vinden. Zorg voor betere loon-, arbeids- en omkaderingsvoorwaarden van zorgmedewerkers, budget voor zij-instromers, garanties voor  autonomie, betrokkenheid en competentie van personeel.”

Margot Cloet: “Iedereen weet al lang dat de personeelsnorm in de ouderenzorg veel te laag is, en nu komt daar nog eens een discriminatie in verloning en crisispremies bovenop. Je zou voor minder gedemotiveerd raken. Vlaanderen moet dit rechtzetten. Daarvoor is een forse budgetverhoging nodig. Maar dit is ook een forse crisis.”