Dieren
09/11/2023
Zorgbeleid Geestelijke gezondheidszorg

Mentale gezondheid van jongeren bevorderen door met dieren te werken: projectoproep

Bij de begeleiding van jongeren, met aandacht voor hun mentaal welzijn, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van interventies met dieren (Animal-Assisted Interactions). Een nieuwe projectoproep van de Koning Boudewijnstichting spitst zich toe op de evaluatie van interventies met dieren in een context van geestelijke gezondheid van kinderen (van 0 tot 15 jaar inbegrepen). Een project indienen kant tot 8 januari 2024.

Veel medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg getuigen van het positieve effect van interventies met behulp van dieren voor de geestelijke gezondheid van jongeren, maar zij hebben niet allemaal de kans om de doeltreffendheid en de impact van deze aanpakobjectief en gestructureerd te analyseren. Deze projectoproep is dus bedoeld om een multidisciplinair team de kans te bieden om de doeltreffendheid van een bestaande interventie voor de geestelijke gezondheid van kinderen van 0 tot 15 jaar inbegrepen te beoordelen.

Doelgroep

Kandidaturen mogen worden ingediend door een consortium van professionele medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg en de dierensector: het is de bedoeling om een multidisciplinair team te vormen met enerzijds medewerkers uit de menselijke geestelijke gezondheidszorg, met een kwalificatie op het gebied van pediatrische geestelijke gezondheid, en anderzijds, medewerkers uit de dierensector, met een kwalificatie in interventies met behulp van dieren en ethologie. De medewerkers uit de twee sectoren zullen samenwerken om de opgezette interventies te beoordelen, met respect voor de gezondheid en het welzijn van de begunstigden en de dieren. Indien nodig kunnen externe deskundigen bij het project worden betrokken (bijvoorbeeld voor het aspect van de evaluatie). Princiepsakkoorden voor samenwerking of steunbrieven van de partners moeten bij het dossier worden gevoegd.

Methode

De financiële steun is bestemd voor het evaluatieproces van een project voor interventies met behulp van dieren, dat wordt uitgevoerd met duidelijke en objectieve evaluatie-instrumenten. De hypotheses die worden geformuleerd met betrekking tot de geestelijke gezondheid, het dierenwelzijn en de manier van evalueren, moeten berusten op recente wetenschappelijke kennis.

Steun 

  • Maximum €50.000 financiële steun per project, voor een aanbevolen maximale duur van 18 maanden. Voor deze oproep is in totaal een budget van €100.000 beschikbaar. De onafhankelijke jury mag het volledige beschikbare budget gebruiken als hij van mening is dat voldoende kwaliteitsvolle projecten kunnen worden geselecteerd. De jury kan ook beslissen om slechts een deel van het beschikbare budget toe te kennen.
  • Het budget mag worden gebruikt voor werkingsmiddelen, personeelskosten of kosten voor uitbesteding, die rechtstreeks verband houden met de evaluatie van de interventies. De structurele versterking van organisaties (bouw/renovatie van gebouwen, aankoop van voertuigen of grote apparatuur, …) en de aankoop van voeding (met name voor dieren) komen niet in aanmerking.
  • Co-financiering is toegestaan.
  • Als het (de) gesteunde project(en) een belangrijke impact en veelbelovende resultaten oplevert/opleveren, kan de financiële steun eventueel worden verlengd. Die beslissing wordt overgelaten aan het Beheercomité van het Fonds.

Timing

  • Uiterste datum voor indiening van het kandidaatsdossier: 8 januari 2024. Op vraag van de jury kunnen kandidaten gevraagd worden om bijkomende informatie over hun project te bezorgen.
  • Bekendmaking van de geselecteerde projecten: begin maart 2024
  • De projecten zullen van start gaan tussen 1 april en 1 september 2024 (aanbevolen maximale duur van de projecten: 18 maanden)

Project indienen