26/07/2018
Personeel en Organisatie

Jobsdeal: maatregelen voor onze sectoren

Op 24 juli 2018 heeft de federale regering, in navolging van de zomer van 2017, opnieuw een zomerakkoord gesloten, onder de titel Jobsdeal. Dat akkoord heeft tot doel “jobs te stimuleren om de sociale zekerheid en de koopkracht te versterken”. In dit overzicht vind je de maatregelen die van belang zijn voor onze sectoren. 

Het akkoord Jobsdeal bevat een aantal sociale, economische en fiscale maatregelen die de Belgische tewerkstellingscijfers willen verhogen. Dit overzicht bevat de voor onze sectoren belangrijkste maatregelen, met dank aan onze federale werkgeverskoepel Unisoc voor de snelle publicatie van een samenvatting. Indien je alle maatregelen van de regering wil nalezen, kan je terecht op de website van de Eerste minister.

De komende maanden zal de federale regering, al dan niet in samenwerking met de sociale partners, de maatregelen verder uitwerken. Je zal merken dat bepaalde maatregelen nog vrij cryptisch zijn omschreven. Van zodra we over bijkomende elementen beschikken, zullen we je informeren. 

Sociale Maribel

De concrete toewijzing van de aan de sociale Maribel toegewezen budgetten wordt tegen uiterlijk 1 november 2018 geëvalueerd. In het kader daarvan wordt bekeken of het wenselijk is om begrotingsreserves geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de opleiding en scholing van nieuwe kandidaat-werknemers in de gezondheidszorg.

To do’s voor de sociale partners

1. Knelpuntberoepen oplijsten

De sociale partners worden verzocht om enerzijds na te gaan welke kritieke functies en knelpuntberoepen er in hun paritair comité bestaan, en anderzijds welke functies door de digitalisering bedreigd worden. Tevens moeten ze concrete voorstellen formuleren om die uitdagingen van een gepast antwoord te voorzien (waarvoor men beroep moet doen op sectorale fondsen).

2. Rechtszekerheid positieve acties risicogroepen

De sociale partners zullen op bedrijfs- of sectorniveau cao’s kunnen afsluiten met vermelding van de positieve acties die in voorkomend geval ondernomen worden om de toegang tot de arbeidsmarkt voor de risicogroepen te optimaliseren.

3. Opleidingsbeleid

De paritaire comités worden uitgenodigd om aan de regering aanbevelingen te formuleren over:

  • (1) de toewijzing van hun sectorale fondsen met betrekking tot het opleidingsbeleid
  • (2) de behaalde resultaten
  • (3) de verbeteringsvoorstellen op dit vlak, in het bijzonder voor de knelpuntberoepen

4. Hervorming lonen

De regering wenst met de sociale partners een precieze agenda vast te leggen voor de lopende hervorming van de lonen die niet langer aan leeftijd maar aan competenties en productiviteit moeten worden gekoppeld.

Sociaalrechtelijke onderwerpen

1. SWT

In CAO 17 wordt de loopbaanvoorwaarde opgetrokken tot 41 jaar met ingang vanaf 1 januari 2019. Om toegang te krijgen tot SWT herstructurering wordt, overeenkomstig het regeerakkoord, de leeftijd met ingang van 1 januari 2019 opgetrokken tot 59 jaar en vanaf 1 januari 2020 tot 60 jaar.

Aan gewestelijke diensten arbeidsbemiddeling wordt ten slotte gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan rechthebbenden op SWT die een knelpuntberoep kunnen invullen.

2. Tijdskrediet

De leeftijdsdrempel voor toegang tot tijdskrediet eindeloopbaan wordt vanaf 1 januari 2019 verhoogd naar 60 jaar tegenover 55 jaar op dit moment. De duurtijd van het thematisch tijdskrediet met als motief opleiding in een knelpuntberoep wordt op 1 januari 2019 dan weer verlengd van 36 maanden nu tot 48 maanden. Aan de werknemer zal een individueel recht toegekend worden om een “zachte landingsbaan” te vragen, in zoverre er op 1 januari 2019 geen sectorale overeenkomst is gesloten in de sector waartoe hij/zij behoort.

3. Outplacement

Elke werknemer wiens contract wordt beëindigd ten gevolge van overmacht om medische redenen, zal recht hebben op outplacement (€1.800) of een gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe job via de sectorale fondsen, voor zover een medisch attest hem/haar niet ongeschikt verklaart voor elke werkhervatting.

4. Starterjobs

De Jobsdeal bevestigt een eerder genomen maatregel die de aanwerving van jonge werknemers van 18 tot 21 jaar bevordert via een vermindering van de arbeidskost van 18 tot 6% voor de werkgever. Aan het nettoloon van de werknemer wordt niet geraakt. Voor meer informatie verwijzen we naar onze informatienota 2018/76 van 27 april 2018.

5. Snellere inschrijving als werkzoekende

Werknemers die zonder opzegtermijn worden ontslagen, zullen zich binnen een maand na de kennisgeving van hun ontslag moeten laten inschrijven bij hun gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

6. Opleiding door ondernemingen

Werkgevers moeten ertoe aangezet worden om in opleiding te investeren voor hun pas aangeworven werknemers. Daartoe zullen de bestaande voorwaarden met betrekking tot de opleidings- en niet-concurrentieclausules in knelpuntberoepen worden geëvalueerd en aangepast om investeringen in de opleiding van werknemers op lange termijn te stimuleren.

7. Overige elementen

Een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden zou uitgewerkt worden, alsook een actieplan met de deelstaten over de interregionale mobiliteit op onze arbeidsmarkt. Ten slotte zal onderzocht worden of de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen kan worden uitgebreid voor werkzoekenden die een kwalificerende opleiding of een stage volgen in een knelpuntberoep.

Fiscale maatregelen

De Jobsdeal kondigt de hierna volgende fiscale maatregelen aan:

  • een forfaitaire belastingvrijstelling voor nieuwe premies die door de gewesten worden toegekend aan werkzoekenden die met succes een opleiding afronden voor een knelpuntberoep, concreet vertaald in een terugkeer naar de effectieve tewerkstelling;
  • het stimuleren, zowel fiscaal als parafiscaal, van de werknemer die een deel van zijn ontslagvergoeding (maximum een derde) investeert in een opleiding;
  • onderzoek van de uitbreiding van het aantal overuren dat recht geeft op belastingverminderingen van 130 tot 184 uur naar bepaalde sectoren waarvan is aangetoond dat ze sterk worden getroffen door de problematiek van de knelpuntberoepen.
  • op vlak van het mobiliteitsbudget via de fiscale behandeling de vergroening van het wagenpark aanmoedigen.