Interministeriële Conferentie: teststrategie voor psychiatrische en algemene ziekenhuizen goedgekeurd

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 7 mei vergaderd over de aanpak van de Covid-19-pandemie.

De ministers keurden een teststrategie voor de psychiatrische en algemene ziekenhuizen goed. Die strategie werd opgemaakt in nauwe samenwerking met de koepelorganisaties van ziekenhuizen, infectiologen, epidemiologen, enzovoort. De ziekenhuizen worden vandaag verder geïnformeerd over de strategie en de organisatorische implicaties.

Wat betreft de testing in de eerste lijn is besproken hoe de bestaande triagecentra de nieuwe functie van staalafname kunnen opnemen, onder de coördinatie van de huisartsenkringen. De overheden hebben zich geëngageerd om samen de nodige maatregelen te nemen op het vlak van organisatie en ondersteuning van de triagecentra. Bedoeling is de rol van die centra in het proces van testing en contactopvolging te faciliteren. In de komende dagen wordt dat verder uitgewerkt, in overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsen.

Verschillende overheden hebben al maatregelen genomen of aangekondigd om de meerkost van de ziekenhuizen voor Covid-19-zorg te compenseren. Het is belangrijk die kosten correct te vergoeden, maar tegelijk dubbele financieringen te vermijden.Om een duidelijker beeld te krijgen van de meerkosten zal de FOD Volksgezondheid in de komende dagen een enquête versturen naar alle ziekenhuizen. De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen zal vervolgens een advies formuleren. Op basis van dat advies zullen de administraties en experten van de federale overheid en de deelstaten een gezamenlijk voorstel van financiering uitwerken.

De Covid-19-pandemie heeft ook een impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking en het zorgpersoneel. Ook daarrond nemen de federale overheid en de deelstaten diverse initiatieven en is het belangrijk om een volledig beeld te hebben en zo de samenhang te behouden. De IMC-leden zullen daarom hun krachten bundelen.

In psychiatrische ziekenhuizen met een grote Covid-19-impact kan de geplande opstart van de projecten ‘intensifiëring’ – in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg – uitgesteld worden naar het najaar.