Foto van een loep

Inspectieverslagen algemene ziekenhuizen online

Vanaf vandaag publiceert de Vlaamse overheid de verslagen van de ziekenhuisinspecties op de website van Zorginspectie. Zorgnet en Icuro zijn van mening dat dit bijdraagt aan een hogere transparantie voor de burger. Bovendien bevordert het een cultuur van permanente kwaliteitsverbetering. Tegelijk pleiten ze voor een grondige reflectie-oefening over de organisatie van de dringende medische hulpverlening.

Transparantie en permanente kwaliteitsbewaking

Momenteel staan 18 verslagen van 14 ziekenhuizen online. Maandelijks zullen de verslagen van de recentste inspecties worden toegevoegd. Tijdens de vorige inspectieronde stimuleerde de overheid de ziekenhuizen reeds om het inspectieverslag op de eigen ziekenhuiswebsite te publiceren. Meer dan de helft van de 56 geïnspecteerde ziekenhuizen gaf hier gevolg aan: sommigen publiceerden het verslag integraal, anderen gaven duiding over de inspecties of over hoe ze knelpunten wegwerkten.

Na het chirurgisch zorgtraject inspecteerde Zorginspectie dit jaar het internistisch zorgtraject. De aandacht gaat dus naar afdelingen die interne (niet-chirurgische of ’niet-snijdende‘) geneeskunde aanbieden. Onder meer de spoedgevallendienst, bloedtransfusie, intensieve zorgen, de apotheek en medicatiebedeling komen daarbij aan bod. Ook overgangsmomenten tussen afdelingen – denk bijvoorbeeld aan een patiënt die via spoed op intensieve zorgen terechtkomt – worden zo gecapteerd.

Zorgnet en Icuro onderschrijven de huidige manier van werken van Zorginspectie die bijdraagt aan een grotere transparantie ten behoeve van de patiënt. De inspecties gebeuren op basis van topics die samen met professionals werden opgesteld en als relevant worden beschouwd. De methodologie is vooraf vastgelegd en duidelijk voor alle betrokkenen. Zorginspectie komt zo tot rapporten die voor de ziekenhuizen ondersteunend zijn in de verdere uitbouw van een cultuur van continue kwaliteitsbewaking en –verbetering. De bekendmaking door de overheid draagt bij om de transparantie voor de burger te verhogen.

Aandachtspunten: dringende medische hulpverlening

Zorginspectie signaleert “knipperlichten” bij vijf ziekenhuizen; dat betekent dat de ziekenhuizen deze aandachtspunten dienen aan te pakken en Zorginspectie een nieuwe onaangekondigde inspectie plant. Het meest weerkerende aandachtspunt is de  verpleegkundige permanentie op spoed en in de MUG (Mobiele Urgentie Groep).

Het was al langer de overtuiging van Zorgnet Vlaanderen en Icuro dat er een fundamentele reflectie nodig is over de manier waarop de dringende medische hulpverlening in ons land georganiseerd is. De vaststellingen door Zorginspectie maakten dit opnieuw duidelijk. Bij de spoedopnames zien we twee grote categorieën: enerzijds de opvang van personen met een aandoening waarbij een snelle interventie cruciaal is, bv. hartinfarct of beroerte; anderzijds de opvang van personen met een ongeplande maar minder dringende aandoening. Het lijkt aangewezen om het onderscheid tussen beide soorten opnames te verduidelijken. Daaraan gekoppeld dient er - op basis van bevolkingsaantallen en bereikbaarheid - te worden bepaald hoeveel centra (met de nodige bestaffing, infrastructuur en expertise) er nodig zijn voor opnames die een snelle interventie vereisen.  We pleiten met andere woorden voor minder, maar goed bestafte gespecialiseerde spoedopnames voor de aandoeningen die een snelle interventie vereisen, met daaraan gekoppeld gespecialiseerde diensten (zoals hartcentra of stroke-units). Deze keuze impliceert dat ook de pre-hospitaal dringende medische hulp (PIT en MUG) of de samenwerking tussen huisartsenwachtposten en spoedopnames voor minder dringende aandoeningen dient te worden hertekend.
 

Zowel binnen het RIZIV als de FOD Gezondheidszorg zijn er ondertussen initiatieven genomen om de organisatie van de dringende medisch hulpverlening nader onder de loep te nemen. Zorgnet Vlaanderen en Icuro participeren op actieve wijze in dit reflectieproces.