Infectiepreventie in woonzorgcentra, gewoon doen

Infectiepreventie in woonzorgcentra, gewoon doen is een project van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - Consortium koepels ouderenzorg VVSG -VLOZO - Zorgnet-Icuro. De projectopdrachten en -begeleiding worden uitbesteed aan een externe partner (hogeschool, universiteit, consultancybureau, bedrijfsgeneeskundige dienst, …) die zal instaan voor de uitvoering van het project, aangestuurd door een projectwerkgroep. Daarvoor stuurt de projectwerkgroep nu een offerte uit. 

Het project beoogt het in kaart brengen van welke elementen uit de werking, organisatie en beleid van een woonzorgcentrum nodig zijn om voldoende draagvlak op te bouwen voor een kwaliteitsvol infectieveilig gedrag en dit te faciliteren, rekening houdend met de woonleefwereld van de bewoner/gebruiker. Daarnaast heeft het project tot doel beleidsaanbevelingen op verschillende beleidsniveaus te formuleren voor een succesvolle beleidsmatige verankering binnen het intern kwaliteitsbeleid van de voorzieningen, met het oog op een duurzame gedragsverandering én kwaliteitsvolle zorg.

De huidige COVID-19-pandemie heeft het belang aangetoond om in woonzorgcentra een degelijke infectiepreventie, met een goede handhygiëne als specifiek voorbeeld, correct toe te passen zodat besmettingen van bewoners, medewerkers en bezoekers tot een minimum worden herleid.

Infectiepreventie tracht de verspreiding van besmettelijke aandoeningen te voorkomen, eventuele infecties zo snel mogelijk op te sporen en het aantal slachtoffers als gevolg hiervan te beperken (primaire, secundaire en tertiaire preventie). Dit alles in het belang van de veiligheid en de gezondheid van alle betrokkenen en hun contacten.

Infectiepreventie hoort dan ook in elk woonzorgcentrum een geïntegreerd onderdeel te vormen van de basiszorg en dienstverlening aan de bewoners enerzijds en anderzijds van het welzijn en de gezondheid op het werk van de zorg- en dienstverleners.

De projectopdrachten en -begeleiding worden uitbesteed aan een externe partner (hogeschool, universiteit, consultancybureau, bedrijfsgeneeskundige dienst, …) die zal instaan voor de uitvoering van het project, aangestuurd door een projectwerkgroep. Als uw organisatie interesse heeft om als externe partner op te treden, dan kan u een offerte indienen volgens de modaliteiten beschreven in de offertevraag (deadline 10/09/2021 om 12u00). In de bijlage bij de offertevraag staat de volledige projectbeschrijving. Vragen om verduidelijking kan u richten aan infectiepreventie@zorgneticuro.be