Hervorming huisartsenwachtposten en telefoonnummer 1733

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft een reeks hoofdlijnen voor de hervorming van de huisartsenwachtposten besproken met de taskforce. De hervorming houdt maatregelen in die de organisatie en de financiering van de wachtposten stroomlijnen en die de wachtposten afstemmen op het telefonische triagesysteem 1733. Via het telefoonnummer zullen patiënten een huisarts met wachtdienst kunnen bereiken.

Begin juli 2017 presenteerde minister De Block de hoofdlijnen van de hervorming aan de taskforce Huisartsenwachtposten, waarin naast medewerkers van de minister ook vertegenwoordigers van de artsen, ziekenhuizen, verzekeringsinstellingen, het Riziv en de FOD Volksgezondheid zetelen. Vorige week preciseerde ze haar plannen aan diezelfde werkgroep.

De belangrijkste punten die worden geconcretiseerd in het plan:

Programmatie

Binnen een periode van vier jaar moet het volledige grondgebied gedekt zijn door huisartsenwachtposten. Dat houdt in dat alle patiënten in heel België toegang moeten hebben tot een huisartsenwachtpost in hun buurt. Dat zal gebeuren via de oprichting van nieuwe initiatieven en de reorganisatie van bestaande wachtposten.

Wachtposten bevinden zich het best naast een spoedgevallendienst op een ziekenhuiscampus, bij voorkeur met een gezamenlijke ingang. Dat model biedt schaalvoordelen en maakt het eenvoudiger om patiënten naar de meest geschikte zorg te verwijzen: spoeddienst of huisartsenwachtpost. Er blijft evenwel ruimte voor wachtposten buiten een ziekenhuiscampus, bijvoorbeeld bij gebrek aan een spoedgevallendienst in de buurt.

Netwerken

De bedoeling is dat huisartsenwachtposten zich organiseren in netwerken. In het huidige plan is er sprake van één netwerk per 400.000 inwoners, maar dat voorstel dient verder te worden besproken. Elk netwerk zal minstens één wachtpost op een ziekenhuiscampus moeten omvatten en per netwerk zal de federale overheid één voltijdse coördinator financieren.

Binnen een netwerk kunnen wachtposten afspraken maken over de coördinatie, de nachtelijke dienstverlening… Daarnaast biedt netwerkvorming een aantal andere schaalvoordelen, onder andere op het vlak van personeelswerking en boekhouding.

Organisatie

-          Open tijdens de nacht. De openingsuren tijdens het weekend worden gelijkgeschakeld voor het volledige grondgebied. Op die manier krijgt de patiënt meer duidelijkheid. Per netwerk zal er ’s nachts minimum één wachtpost openblijven. Uit cijfers van een audit van de huisartsenwachtposten blijkt dat het geen zin heeft dat elke wachtpost open blijft tijdens de nacht.

-          Rijdende wacht. Vervoer zal op netwerkniveau worden georganiseerd, met minimum één rijdende wacht per netwerk. In de toekomst kan de dispatching daarvan gebeuren vanuit de 1733-centrales.

-          Vanaf 2018 zal de nieuwe, gestandaardiseerde financiering in werking treden.

-          De organisatie en de financiering van de huisartsenwachtposten worden geëvalueerd om zo de kwaliteit te garanderen.

Daarnaast werkt minister De Block verder aan de uitrol van het telefonische triagesysteem 1733 als onderdeel van het totaalaanbod niet-planbare zorg. Het nummer 1733 zal worden ingevoerd over het hele grondgebied. Alle nieuwe huisartsenwachtposten moeten in het systeem stappen en van bestaande huisartsenwachtposten met een eigen triagesysteem wordt gevraagd om op korte termijn de overstap naar 1733 te maken zodat binnen vier jaar alle huisartsenwachtposten aangesloten zijn op het systeem.

De taskforce huisartsenwachtposten zal de concrete invulling van de hervormingsplannen de komende maanden verder uitdiepen.