Geestelijke gezondheidszorg voor ouderen: KCE publiceert nieuwe studie

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg pleit in een nieuwe studie voor een betere geestelijke gezondheidszorg. De vergrijzing van de bevolking heeft een belangrijk gevolg voor zowel de somatische als de psychische gezondheid van ouderen. De KCE-studie, die op vraag van de federale en Vlaamse overheden werd besteld, brengt de noden van deze doelgroep terecht onder de aandacht.

De aanbevelingen in het rapport zijn gebaseerd op de vele goede praktijken die via beperkte middelen door het werkveld worden gerealiseerd en dit in een nauwe samenwerking tussen voorzieningen in de ouderenzorg, de eerste lijn, de somatische en de geestelijke gezondheidszorg. Ook Zorgnet-Icuro steunt de vraag om dringend werk te maken van een globaal en doordacht beleid voor deze ouderen. Na de start van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en minderjarigen, is de tijd meer dan rijp om voor de grote groep van ouder wordende bevolking een beleidsvisie en een concreet actieplan voor te bereiden.

Het KCE-rapport benadrukt de grote nood aan psychische zorg voor ouderen, maar maakt echter geen budgettaire impactanalyse. Ter illustratie: het KCE stelt voor om de mobiele teams die gecreëerd werden in het kader van de hervorming voor volwassenen uit te breiden naar de doelgroep 65+. Volgens de berekening van Zorgnet-Icuro op basis van gegevens van de FOD Volksgezondheid zou dat in de praktijk in België een daling betekenen van gemiddeld 70% van de chronische bedden voor langdurige zorg. In een ander rapport (studie nr. 289) gaf het KCE aan dat tegen 2025 er 25% meer psychogeriatrische bedden zullen nodig zijn. Bij ongewijzigd beleid zal dat in sommige regio’s - waar er nu al onvoldoende beddencapaciteit voorhanden is om die om te zetten naar mobiele teams voor volwassenen - een niet haalbaar scenario zijn. Ook voor de andere voostellen, zoals de andere gespecialiseerde mobiele ouderenteams, eerstelijnszorg, plaatsen in de woonzorgcentra en ziekenhuisbedden die het KCE-rapport voorstelt, moet nog een budgettaire vertaling worden gemaakt.

Zorgnet-Icuro vraagt aan de betrokken overheden om de studie als een opportuniteit te benutten en op basis hiervan een beleidsvisie te ontwikkelen. Tegelijkertijd vragen we verder onderzoek naar de budgettaire haalbaarheid van deze voorstellen.

Lees de volledige KCE-studie.