Nieuwe logo van Zorgnet-Icuro

Fusieprotocol - Samen sterk in zorg

Zorgnet Vlaanderen en Icuro ondertekenen vandaag een fusieprotocol. Vanaf nu gaan beide teams volledig geïntegreerd werken. De vzw Zorgnet Vlaanderen en de vzw Icuro blijven voorlopig bestaan, maar engageren zich om uiterlijk op 31 december 2017 volledig te fuseren. Het doel is om één Vlaamse zorgkoepel te creëren met een sterke transversale werking.

Zorgnet Vlaanderen groepeert van oudsher de algemene ziekenhuizen uit de privé-sector, naast voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Icuro is de koepel die de Vlaamse ziekenhuizen groepeert met publieke partners. Sinds mei  2010 werken beide organisaties structureel samen, waarbij Icuro zich voornamelijk toelegde op de ondersteuning van de voorzieningen op het vlak van kwaliteitsbeleid en de publieke aspecten van de ziekenhuiswerking. Zorgnet Vlaanderen nam de andere thematische domeinen voor zijn rekening. Nu gaan beide organisaties nog een stap verder. Vanaf heden wordt de werking volledig geïntegreerd en worden afspraken gemaakt over alle vertegenwoordigende opdrachten.

Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat een fusie zal toelaten om via het platform en netwerk van één grote zorgkoepel de strategische positie en de slagkracht ten aanzien van de verschillende overheden en beleidsmakers te verhogen. Door een fusie wordt bovendien de expertise in de verschillende beleidsdomeinen gebundeld, zodat de middelen optimaal kunnen worden ingezet. De domein-overschrijdende samenwerking tussen de verschillende sectoren vanuit een ketengedachte (netwerkzorg) vormt een antwoord op de toekomstige uitdagingen in de zorg en de evoluties op het terrein.

De operationele fusie treedt vanaf vandaag in werking. Een geïntegreerd directiecomité zal de beschikbare middelen en mankracht optimaal inzetten voor een volledig geïntegreerde werking. Een transitieplan zal de operationele eenmaking vormgeven, met bijzondere aandacht voor de verdere uitbouw van de transversale werking tussen de verschillende sectoren. Ondertussen wordt de juridische fusie verder voorbereid via statutenwijzigingen, die aan de respectieve algemene vergaderingen worden voorgelegd. Hierin is voorzien dat beide organisaties in de transitieperiode zullen toetreden tot elkaars algemene vergadering en raad van bestuur.

 Door Icuro en Zorgnet Vlaanderen wordt eerstdaags een vacature uitgeschreven voor de aanwerving van een nieuwe algemeen directeur Icuro. Deze algemeen directeur Icuro zal tijdens de transitieperiode  deel uitmaken van het geïntegreerde directiecomité en instaan voor de organisatie van de sectoroverschrijdende werking met bijzondere aandacht voor Quality & Safety en P&O in de zorgvoorzieningen.